Strategia odpowiedzialnego biznesu T-Mobile

Czym jest Child Alert?

To działający w Europie i na świecie, system wsparcia poszukiwania zaginionych dzieci. W Polsce funkcjonuje od 2013 roku, a po raz pierwszy został wykorzystany wiosną 2015 roku – odnaleziono poszukiwaną 10-latkę, a jej porywacza zatrzymano. Child Alert to narzędzie pozwalające na błyskawiczne rozpowszechnienie informacji wśród społeczeństwa o poszukiwaniach zaginionego dziecka.

Jak działa system?

Działanie systemu polega na szybkim rozsyłaniu informacji o zaginionym dziecku za pomocą partnerów systemu - mediów takich jak np. telewizja, radio, Internet, tablice reklamowe, elektroniczne znaki drogowe, telefonie komórkowe. Przygotowanie oraz rozsyłanie komunikatów o zaginięciu dziecka odbywa się za pomocą specjalistycznej platformy informatycznej. 

Kiedy procedura Child Alert zostaje uruchomiona?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Child Alert może zostać uruchomiony, jeśli łącznie spełnione zostaną poniższe kryteria:

 • Osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia;
 • Istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone;
 • Uzyskano pisemną zgodę od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego i nieletnich;
 • Z posiadanych przez Policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej;
 • Uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu.

Jak przebiega procedura Child Alert?

System Child Alert zostaje włączony na wniosek jednostki, która poszukuje zaginionego dziecka. Wniosek ten trafia do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Decyzję o tym czy uruchomić alert, a także czy przygotować komunikat o zaginięciu dziecka podejmuje Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP który jednocześnie jest szefem CPOZ. Przygotowany komunikat trafia do wszystkich jednostek Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Pożarnej.  Oprócz tego, zostaje rozpowszechniony za pomocą platformy Child Alert do wszystkich partnerów systemu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których Policja mimo spełnionych warunków nie uruchamia procedury Child Alert. Może być to spowodowane informacjami, które wskazują, że wszczęcie alarmu może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego – porywacz czując się niepewnie może skrzywdzić dziecko.

System Child Alert w Polsce – kilka faktów

Życie i zdrowie naszych najbliższych a w szczególności dzieci, to najcenniejsze dobra jakie posiadamy. Już same przygotowania do  wdrożenia systemu Child Alert w Polsce pokazały, że w walce o powrót zaginionych dzieci do swoich bliskich udało się stworzyć wspólny front, dzięki któremu szanse na uratowanie zaginionego dziecka znacznie wzrosły. 

 • 1 sierpnia 2012 r. – podpisanie umowy grantowej o realizację projektu „Preparation of Child Alert System in Poland” w ramach programu Daphne III
 • 15 kwietnia 2013 r. – utworzenie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, odpowiedzialnego za budowę i obsługę systemu CA w Polsce
 • 20 listopada 2013 r. - ogłoszenie gotowości operacyjnej systemu
 • 17 września 2014 r. – przystąpienie polskiej Policji do fundacji Amber Alert Europe,  zrzeszającej operatorów systemów Child Alert w krajach UE
 • 5 kwietnia 2015 r. – pierwszy w historii wszczęty Child Alert w Polsce w ramach poszukiwań uprowadzonej 10-latki, zakończony odnalezieniem uprowadzanego dziecka i zatrzymaniem sprawcy.
 • 25 listopada 2015 r. – podpisanie przez Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa T-Mobile Polska porozumienia o współpracy w ramach Child Alert

Podstawy Prawne

 • Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz.29 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z dnia 19 listopada 2013 r. poz. 92).
 • Zarządzenie nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z 2015 r. Poz. 1).

Child Alert w Europie

W trosce o zapewnienie jak najszybszej i najskuteczniejszej pomocy zaginionym dzieciom w Europie, organy unijne wydały szereg dokumentów (zalecenia, deklaracje, rekomendacje), zachęcających Państwa Członkowskie UE do rozwijania współpracy i wymiany dobrych praktyk w obszarze poszukiwań zaginionych dzieci.

Do państw UE, które zaimplementowały system, obok Polski należą: Belgia, Czechy, Cypr,  Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania.