Odpowiedzialny biznes w T-Mobile

Od początku działalności T-Mobile Polska istotny był dla nas sposób prowadzenia biznesu. Wiedzieliśmy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczanych klientom oraz przychylności otoczenia społecznego.

W T-Mobile Polska cele biznesowe przenikają się z celami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju firmy. Obecnie wszystkie działania z zakresu CR (Corporate Responsibility) prowadzimy w oparciu o Strategię Odpowiedzialnego Biznesu 2020-2025, która wyznacza priorytety naszego działania. Korzystamy również z założeń strategii Grupy Deutsche Telekom, która przoduje w rozwiązaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasze inicjatywy mają podstawy w mapie potrzeb naszych interesariuszy, z którymi prowadzimy otwarty dialog. Staramy się budować z nimi relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności.

Strategia CR T-Mobile Polska wyznacza trzy główne filary, których podstawą jest ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE.


Filar nr 1
Filar nr 2
Filar nr 3
Odpowiedzialni w cyfrowym świecie
Odpowiedzialni społecznie
Odpowiedzialni wobec środowiska

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

 

Strategia przyporządkowuje obszarowi fundamentalnemu oraz każdemu z trzech kierunków strategicznych cele strategiczne oraz miary ich realizacji.

Przynależność do Grupy Deutsche Telekom (DT) notowanej na indeksach firm odpowiedzialnych zobowiązuje nas do wdrażania najwyższych standardów. T-Mobile Polska wprowadził system zarządzania oparty o normy ISO w celu dostarczania usług o jak najwyższej jakości. Ujęte w naszym Kodeksie Etyki zasady wyznaczają nam standardy postępowania nie tylko w miejscu pracy, ale w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (partnerami biznesowymi, klientami, społecznością, administracją publiczną itd.). By realizować te zasady wdrożyliśmy cały system tzw. zarządzania zgodnością. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Zarządzanie zgodnością w T-Mobile Polska.

 

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami T-Mobile Polska S.A.

Raport CR T-Mobile Polska za lata 2017-2018

Odnosimy się również w naszej działalności do kierunków CR całej Grupy DT, która otrzymuje od nas regularne raporty z działalności i wydaje je w formie elektronicznej jako zbiorczy raport wszystkich spółek w Grupie.

RAPORT CR ZA 2018

RAPORT CR ZA 2016

RAPORT CR ZA 2015

RAPORT CR ZA 2014

RAPORT CR ZA 2013

RAPORTY ARCHIWALNE

Polski English
T-Mobile Polska