Odpowiedzialny biznes w T-Mobile

Od początku działalności T-Mobile Polska istotny był dla nas sposób prowadzenia biznesu. Wiedzieliśmy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczanych klientom oraz przychylności otoczenia społecznego.

Dzisiaj nasza firma reprezentuje jedną z najsilniejszych marek telekomunikacyjnych T-Mobile. Nasz biznes i markę rozwijamy w oparciu o nowoczesne zasady zarządzania, które składają się na odpowiedzialny biznes (z jęz. ang. Corporate Responsibility – CR).

Nasze działania prowadzimy zgodnie z przyjętą przez Zarząd T-Mobile Polska strategią odpowiedzialnego biznesu. Strategia CR T-Mobile Polska S.A. jest dokumentem wytyczającym kierunki działań wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy. Zakres strategii wpływa zatem na funkcjonowanie wszystkich pionów w naszej firmie. T-Mobile Polska S.A. przyjmuje definicję społecznej odpowiedzialności biznesu (CR) zgodną z definicją międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Rozumiemy zatem społeczną odpowiedzialność biznesu jako odpowiedzialność za wpływ naszych działań oraz decyzji na społeczeństwo i środowisko.

Wdrażamy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego też analizujemy mapę naszych interesariuszy, tj. wszystkich którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Staramy się budować z naszymi interesariuszami relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności.

Strategia CR T-Mobile Polska S.A. wytycza trzy kierunki strategiczne oraz niezbędny do ich efektywnej realizacji obszar fundamentalny: „odpowiedzialne zarządzanie”.

Kierunek 1.
Kierunek 2.
Kierunek 3.
Odpowiedzialni w miejscu pracy
Odpowiedzialni społecznie
Odpowiedzialni wobec środowiska

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

 

Strategia przyporządkowuje obszarowi fundamentalnemu oraz każdemu z trzech kierunków strategicznych cele strategiczne oraz miary ich realizacji.

Przynależność do Grupy Deutsche Telekom (DT) notowanej na indeksach firm odpowiedzialnych zobowiązuje nas do wdrażania najwyższych standardów. T-Mobile Polska wprowadził system zarządzania oparty o normy ISO w celu dostarczania usług o jak najwyższej jakości. Ujęte w naszym Kodeksie Etyki zasady wyznaczają nam standardy postępowania nie tylko w miejscu pracy, ale w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (partnerami biznesowymi, klientami, społecznością, administracją publiczną itd.). By realizować te zasady wdrożyliśmy cały system tzw. zarządzania zgodnością. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Zarządzanie zgodnością w T-Mobile Polska.

 

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami T-Mobile Polska S.A.

Raport CR T-Mobile Polska za lata 2017-2018

Odnosimy się również w naszej działalności do kierunków CR całej Grupy DT, która otrzymuje od nas regularne raporty z działalności i wydaje je w formie elektronicznej jako zbiorczy raport wszystkich spółek w Grupie.

RAPORT CR ZA 2018

RAPORT CR ZA 2016

RAPORT CR ZA 2015

RAPORT CR ZA 2014

RAPORT CR ZA 2013

RAPORTY ARCHIWALNE

Polski English
T-Mobile Polska