Odpowiedzialny biznes w T-Mobile

Od początku działalności T‑Mobile Polska istotny był dla nas sposób prowadzenia biznesu. Wiedzieliśmy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczanych klientom oraz przychylności otoczenia społecznego.

W T-Mobile Polska cele biznesowe przenikają się z celami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju firmy. Obecnie wszystkie działania z zakresu CR (Corporate Responsibility) prowadzimy w oparciu o Strategię Odpowiedzialnego Biznesu 2020-2025, która wyznacza priorytety naszego działania. Korzystamy również z założeń strategii Grupy Deutsche Telekom, która przoduje w rozwiązaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasze inicjatywy mają podstawy w mapie potrzeb naszych interesariuszy, z którymi prowadzimy otwarty dialog. Staramy się budować z nimi relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności.

Strategia CR T‑Mobile Polska wyznacza trzy główne filary, których podstawą jest ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE.


Filar nr 1
Filar nr 2
Filar nr 3
Odpowiedzialni w cyfrowym świecie
Odpowiedzialni społecznie
Odpowiedzialni wobec środowiska

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

 

MAMY CEL, KTÓRY NAS NAPĘDZA

Strategia przyporządkowuje obszarowi fundamentalnemu oraz każdemu z trzech kierunków strategicznych cele strategiczne oraz miary ich realizacji.

Przynależność do Grupy Deutsche Telekom (DT) notowanej na indeksach firm odpowiedzialnych zobowiązuje nas do wdrażania najwyższych standardów. T‑Mobile Polska wprowadził system zarządzania oparty o normy ISO w celu dostarczania usług o jak najwyższej jakości. Ujęte w naszym Kodeksie Etyki zasady wyznaczają nam standardy postępowania nie tylko w miejscu pracy, ale w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (partnerami biznesowymi, klientami, społecznością, administracją publiczną itd.). By realizować te zasady wdrożyliśmy cały system tzw. zarządzania zgodnością. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Zarządzanie zgodnością w T-Mobile Polska.

 

ESG

Korzystamy również z założeń strategii Grupy Deutsche Telekom. Przoduje ona w rozwiązaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i wyznacza nam dodatkowe cele do osiągnięcia, które realizujemy w ramach Grupy. Wierzymy, że wspólne podejście pozwoli nam wywierać jeszcze większy, pozytywny wpływ na nasze otoczenie.

Razem możemy działać na większą skalę i osiągać znaczące rezultaty.

W 2021 roku zebraliśmy wiele realizowanych tematów CR pod nagłówkami #GREENMAGENTA i #GOODMAGENTA, aby podkreślić nasze inicjatywy i zwiększyć przejrzystość komunikacji poprzez dostosowanie naszej strategii CR do perspektyw ESG (ang. environmental, social and governance). Działaj odpowiedzialnie. Umożliwiaj zrównoważony rozwój. Hasła te są wpisane w strategię Grupy Deutsche Telekom i wyrażają się każdego dnia w naszych działaniach.

 

KONTAKT

Olga Wółkiewicz-Kosior
Ekspertka ds. CR
e-mail: wolkiewicz@t-mobile.pl

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami T‑Mobile Polska S.A.

Zobacz nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju

Archiwalne publikacje

Polski English
T-Mobile Polska