Prawa osób, ktorych dane są przetwarzane

czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych

czyli ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, w których:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, któRej dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby

czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie żądanie od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz kopii danych

czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe

mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: o na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane

Inspektor Ochrony Danych:

Anna Hermanowicz

T‑Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Mogą Państwo napisać również na adres mailowy:
IOD@t-mobile.pl

Polski English
T-Mobile Polska