Zawiadomienie o zmianie firmy (nazwy) i adresu Operatora

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2013 r. spółka Polska Telefonia Cyfrowa Spółka Akcyjna zmieniła swoją nazwę na T‑Mobile Polska Spółka Akcyjna. Zmianie uległa również skrócona nazwa spółki z: Polska Telefonia Cyfrowa S.A. na: T‑Mobile Polska S.A. W dniu 27 maja 2013 r. zmianie uległ ponadto adres siedziby spółki z: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, na: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

Powyższe modyfikacje znajdują odzwierciedlenie w szczególności we wszystkich umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych i wzorcach takich umów, których wskazana spółka jest stroną, lub którymi się posługuje, bez konieczności podpisywania aneksu do poszczególnych umów lub dopełniania innych formalności.
Informacja o wskazanych zmianach nie stanowi zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a tym samym nie powoduje powstania uprawnienia do wypowiedzenia przez Abonenta umowy zawartej na czas oznaczony, bez obowiązku zapłaty odszkodowania (kary umownej) tytułem zwrotu ulgi związanej z zawarciem tej umowy.

Wszystkie pozostałe dane spółki, w szczególności dotychczasowe numery rachunków bankowych, pozostaną aktualne.

Powyższa zmiana ma na celu zsynchronizowanie nazwy spółki z głównym znakiem towarowym oferowanych przez firmę usług.

W załączeniu aktualny odpis KRS (PDF, 26 KB).

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania:

Jaki wpływ na obowiązujące umowy z klientami ma zmiana nazwy spółki? Czy klient może rozwiązać umowę?

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, zmiana nazwy i adresu Operatora nie stanowi zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a tym samym nie powoduje powstania uprawnienia do wypowiedzenia przez Abonenta umowy zawartej na czas oznaczony, bez obowiązku zapłaty odszkodowania (kary umownej) tytułem zwrotu ulgi związanej z zawarciem tej umowy.

Czy oprócz nazwy i adresu zmieniają się jakieś inne dane Operatora istotne z punktu widzenia bieżącego wykonywania umowy?

Nie, takie dane nie zmieniają się. W szczególności nie ulegają zmianie wszelkie numery rachunków bankowych Operatora.

Jestem Waszym kontrahentem. Jak wpływa zmiana nazwy i adresu Firmy na naszą umowę?

Spółka (obecnie T‑Mobile Polska S.A.) zachowuje swoją tożsamość podmiotową, co oznacza, że ta sama osoba prawna była i pozostaje stroną wskazanej umowy. Nie dochodzi też do zmiany warunków umów zawartych pomiędzy spółką a dostawcami, kontrahentami, abonentami etc. Nie ma konieczności aneksowania umów zawartych przez Polską Telefonię Cyfrową S.A., chyba że wynika to wprost z danej umowy.

Korzystam z polecenia zapłaty. Czy muszę dokonywać jakichś zmian w związku ze zmianą nazwy spółki?

Nie ma potrzeby żadnych czynności ze strony klienta, zmiana nazwy i adresu zostanie wykonana przez bank.

Czy jeśli korzystam z funkcji przelewu zdefiniowanego w banku, to czy muszę zmieniać dane? Co się stanie jeśli tego nie zmienię?

Należy zadbać, aby przelewy zawierały nowe dane Operatora. Może się zdarzyć, iż przelew opisany starą nazwą Operatora nie zostanie zrealizowany przez bank.

Co będzie z przesyłkami pocztowymi adresowanymi na stare dane?

Operator będzie odbierać przesyłki adresowane na stary adres jeszcze przez okres 1 roku po wskazanych wyżej zmianach. Zarówno abonenci, jak też inni kontrahenci są informowani o zmianie adresu, stąd zakładamy, iż w ciągu roku stary adres faktycznie wyjdzie z użycia.

Polski English
T-Mobile Polska