Odpowiedzialny biznes w T‑Mobile

Od początku działalności T‑Mobile Polska istotny był dla nas sposób prowadzenia biznesu. Wiedzieliśmy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczanych klientom oraz przychylności otoczenia społecznego.

Dzisiaj nasza firma reprezentuje jedną z najsilniejszych marek telekomunikacyjnych T‑Mobile. Nasz biznes i markę rozwijamy w oparciu o nowoczesne zasady zarządzania, które składają się na odpowiedzialny biznes (z jęz. ang. Corporate Responsibility – CR).

Nasze działania prowadzimy zgodnie z przyjętą przez Zarząd T‑Mobile Polska strategią odpowiedzialnego biznesu. Strategia CR T‑Mobile Polska S.A. jest dokumentem wytyczającym kierunki działań wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy. Zakres strategii wpływa zatem na funkcjonowanie wszystkich pionów w naszej firmie. T‑Mobile Polska S.A. przyjmuje definicję społecznej odpowiedzialności biznesu (CR) zgodną z definicją międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Rozumiemy zatem społeczną odpowiedzialność biznesu jako odpowiedzialność za wpływ naszych działań oraz decyzji na społeczeństwo i środowisko.

Wdrażamy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego też analizujemy mapę naszych interesariuszy, tj. wszystkich którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Staramy się budować z naszymi interesariuszami relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności.

Strategia CR T‑Mobile Polska S.A. wytycza trzy kierunki strategiczne oraz niezbędny do ich efektywnej realizacji obszar fundamentalny: „odpowiedzialne zarządzanie”.

 

Kierunek 1.Kierunek 2.Kierunek 3.
Odpowiedzialni w miejscu pracy Odpowiedzialni społecznie Odpowiedzialni wobec środowiska
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

 

Strategia przyporządkowuje obszarowi fundamentalnemu oraz każdemu z trzech kierunków strategicznych cele strategiczne oraz miary ich realizacji.

Przynależność do Grupy Deutsche Telekom (DT) notowanej na indeksach firm odpowiedzialnych zobowiązuje nas do wdrażania najwyższych standardów. T‑Mobile Polska wprowadził system zarządzania oparty o normy ISO w celu dostarczania usług o jak najwyższej jakości. Ujęte w naszym Kodeksie Etyki zasady wyznaczają nam standardy postępowania nie tylko w miejscu pracy, ale w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (partnerami biznesowymi, klientami, społecznością, administracją publiczną itd.). By realizować te zasady wdrożyliśmy cały system tzw. zarządzania zgodnością. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Zarządzanie zgodnością w T‑Mobile Polska.

 

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami T‑Mobile Polska S.A.

Raport CR T‑Mobile Polska za lata 2017-2018

Odnosimy się również w naszej działalności do kierunków CR całej Grupy DT, która otrzymuje od nas regularne raporty z działalności i wydaje je w formie elektronicznej jako zbiorczy raport wszystkich spółek w Grupie.

RAPORT CR ZA 2018

RAPORT CR ZA 2016

RAPORT CR ZA 2015

RAPORT CR ZA 2014

RAPORT CR ZA 2013

RAPORTY ARCHIWALNE

Polski English
T-Mobile Polska