W zgodzie ze standardami

Satysfakcja Klientów, bezpieczeństwo informacji, troska o środowisko oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia to najważniejsze cele i kryteria w codziennej działalności T‑Mobile Polska.

W ich spełnianiu pomaga funkcjonowanie w zgodzie z wymaganiami uznanych, międzynarodowych norm. T‑Mobile Polska posiada ważne certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymogami odpowiednich standardów ISO wydane przez renomowane jednostki certyfikujące.

Certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmują w T‑Mobile Polska wszystkie procesy i lokalizacje, w tym sklepy własne i centra przetwarzania danych, co wyróżnia T‑Mobile na tle pozostałych operatorów i daje gwarancję bardzo rzetelnego i kompleksowego podejścia firmy do zagadnień jakości i bezpieczeństwa informacji. Wymagania norm środowiskowej oraz BHP spełniane są w kluczowym dla ich obszarów zakresie „Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji”.

System Zarządzania Jakością - informacje o ISO 9001 w T‑Mobile Polska

T‑Mobile Polska, które rozpoczęło działalność we wrześniu 1996 roku, zainicjowało wdrażanie systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w roku 1998. Pierwszym obszarem objętym tym systemem była obsługa Klienta, w którym to zakresie T‑Mobile Polska otrzymało certyfikat ISO 9001 już w grudniu 1998 roku. Od grudnia 2002 r. certyfikacja obejmuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie.

Od 2 marca 2018 r. T‑Mobile Polska może poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2015.

Aktualny zakres certyfikacji to:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej”.

Polityka Jakości

T‑Mobile Polska jest częścią Grupy Deutsche Telekom, największego operatora telekomunikacyjnego w Europie. Dzięki temu może korzystać z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych na innych rynkach.

T‑Mobile Polska działając na rynku telekomunikacyjnym postrzega satysfakcję Klienta jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych i kładzie szczególny nacisk na jakość obsługi Klienta, jego satysfakcję oraz postrzeganie marki.  Takie podejście znalazło odzwierciedlenie  w opracowanej na lata 2017-2020 strategii firmy, której podstawą jest skupienie się na pierwszej linii kontaktu z Klientem.

T‑Mobile Polska deklaruje prowadzenie rzetelnego procesu sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz sprostanie wymaganiom Klientów poprzez kompleksową obsługę o najwyższym poziomie jakości.

Wychodząc naprzeciw wszystkim kontrahentom, T‑Mobile Polska wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, a założenia Polityki Jakości realizuje w oparciu o poniższe cele:

 • doskonalenie i rozwój wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 • stałe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez monitorowanie procesów,
 • wdrażanie nowych produktów i przystosowanie obecnych do rosnących wymagań rynkowych i technologicznych,
 • tworzenie partnerskich relacji ze wszystkimi kontrahentami, w tym z dostawcami,
 • dokładną analizę wymagań Klienta i monitorowanie jego zadowolenia,
 • ochronę danych powierzanych przez Klientów jako nieodzowny element świadczenia usług,
 • stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu,
 • działalność zgodną z przepisami prawa.

Zarząd T‑Mobile Polska ustanowił Politykę jakości, która jest podstawą dalszego rozwoju Systemu Zarządzania Jakością w całej Spółce. Zarząd deklaruje, że System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10 jest stale doskonalony i efektywnie wykorzystywany, a jego założenia są znane i realizowane w praktyce. Niniejsza Polityka Jakości stanowi zobowiązanie wobec Klientów, jest uaktualniana i zakomunikowana wśród wszystkich pracowników.


System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - informacje o ISO 27001 w T-Mobile Polska

Informacja jest jednym z najcenniejszych dóbr każdej firmy, dlatego w celu jej ochrony poszukuje się kompleksowych rozwiązań obejmujących wszystkie aktywa firmy, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe i definiowanych przez międzynarodowe standardy. W T‑Mobile Polska zaimplementowano standard bezpieczeństwa opisany normą ISO 27001:2013. Od czerwca 2014 w T‑Mobile Polska funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, kolejny raz poświadczony w 2017 roku certyfikatem zgodności obejmującym wszystkie procesy w organizacji.

Zakres certyfikatu nadanego w marcu 2017 r. brzmi:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarzadzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej, wszystko w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wyd. 6 z dnia 13.12.2016.

System Zarządzania Środowiskowego - informacje o ISO 14001 w T‑Mobile Polska

T‑Mobile Polska posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001, w zakresie „Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji ".

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego to obiektywny dowód zaangażowania w ochronę środowiska. Otrzymanie certyfikatu ISO 14001 było dla T‑Mobile Polska szczególnym wydarzeniem, bowiem stała się ona pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, który uzyskał takie potwierdzenie kontroli wpływu swojej działalności na środowisko. Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że budowa i eksploatacja sieci T‑Mobile są w pełni kontrolowane na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania oraz że minimalizowany jest ich wpływ na otoczenie.

Dzięki stałemu doskonaleniu T‑Mobile Polska spełnia najwyższe światowe standardy w budowie i eksploatacji sieci cyfrowej telefonii komórkowej z zachowaniem najwyższej dbałości o środowisko naturalne. T‑Mobile Polska podjęło zobowiązania do minimalizowania wpływu oddziaływania na środowisko powodowanego instalowaniem i eksploatacją sieci cyfrowej telefonii komórkowej. Jako główne aspekty środowiskowe wybrane zostały: źródła emisji fal elektromagnetycznych, zużycie energii elektrycznej oraz gospodarka odpadami.

W swojej działalności kierujemy się przekonaniem, iż należy chronić przyrodę poprzez świadome korzystanie z jej zasobów wykorzystując do tego bardzo skuteczny obecnie element Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

3 marca 2015 r. T‑Mobile Polska dołączyło do parasolowego systemu certyfikacji ISO 14001 Grupy Deutsche Telekom. Pozwala to na zwiększenie przejrzystości w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach Grupy DT.

 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

T‑Mobile Polska S.A. jako wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, w trosce o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, kontrahentów i Klientów ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązując się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu bhp,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gwarancją realizacji polityki jest:

 • konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • spełnienie ergonomicznych wymagań dla stanowisk pracy,
 • prowadzenie systematycznych szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę w dziedzinie bhp,
 • korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została uzgodniona i skonsultowana z pracownikami i ich przedstawicielami, jest znana i publicznie dostępna.

Potwierdzeniem realizacji założeń tej polityki jest otrzymanie przez T‑Mobile Polska S.A. Certyfikatu ISO 45001

System antykorupcyjny TMPL zgodny z międzynarodową normą ISO 37001

O współpracy między firmami decydują nie tylko twarde reguły rynkowe, takie jak dobra oferta cenowa, czy wyniki finansowe. Dostawcy i Partnerzy T‑Mobile zwracają coraz częściej uwagę na postrzeganie firmy, z którą pracują jako odpowiedzialnego społecznie partnera, działającego w sposób uczciwy i zgodnie z etycznymi zasadami postępowania. Dodatkowo, T‑Mobile jest często proszone o złożenie stosownych oświadczeń dotyczących respektowania zasad uczciwego biznesu (tzw. „Supplier Code of Conduct”).

W T‑Mobile obowiązują najwyższe standardy dotyczące przeciwdziałania korupcji, co zostało formalnie potwierdzone pełną implementacją zasad opisanych międzynarodową normą 37001:2016System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.

To oznacza, że TMPL jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyła systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji w zgodzie z restrykcyjną międzynarodową normą.

Ma to duże znaczenie dla partnerów biznesowych ponieważ spełnianie wyżej wymienionych normy ISO gwarantuje uczciwe podejście do biznesu ze strony T‑Mobile.

Polski English
T-Mobile Polska