W zgodzie ze standardami

System zarządzania w T-Mobile Polska jest wspomagany przez zapisy norm ISO 9001 i ISO 27001 (cała firma), ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji).

Obecnie T-Mobile Polska, operator sieci T-Mobile, posiada certyfikaty zgodności: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.

System Zarządzania Jakością - informacje o ISO 9001 w T-Mobile Polska

T-Mobile Polska, która rozpoczęła działalność we wrześniu 1996 roku, zainicjowała wdrażanie systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w roku 1998. Pierwszym obszarem objętym tym systemem była obsługa klienta, w którym to zakresie T-Mobile Polska otrzymało certyfikat ISO 9001 już w grudniu 1998 roku.
Od grudnia 2002 certyfikat ISO 9001:2008(PDF, 689 KB) obejmuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie.

Zakres aktualnego certyfikatu brzmi:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej”.

T-Mobile Polska postrzega satysfakcję klienta jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych, dlatego stale doskonali i efektywnie wykorzystuje swój System Zarządzania Jakością. Zarząd Spółki deklaruje pełne poparcie dla tej polityki.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - informacje o ISO 27001 w T-Mobile Polska

Informacja jest jednym z najcenniejszych dóbr każdej firmy dlatego też, w celu ochrony tych zasobów poszukuje się kompleksowych rozwiązań definiowanych przez międzynarodowe standardy, obejmujących wszystkie aktywa firmy, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe.  W T-Mobile Polska podjęto udaną próbę zaimplementowania takiego właśnie standardu, opisanego normą ISO 27001:2005 (PNG, 68 KB). Od czerwca 2014 w T-Mobile Polska funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), poświadczony certyfikatem UKAS zgodności SZBI TMPL (PDF, 312 KB) z normą ISO 27001:2005, obejmującym wszystkie procesy w przedsiębiorstwie.

Zakres certyfikatu nadanego w sierpniu 2015 r. brzmi:

Świadczenie usług telefonii bezprzewodowej: usług głosowych, transmisji danych i dostępu do sieci Internet dla rynku prywatnego i biznesowego. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej, wszystko w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wyd. 5 z dn. 24.06.2015

System Zarządzania Środowiskowego - informacje o ISO 14001 w T-Mobile Polska

T-Mobile Polska posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, w zakresie „Nadzór nad budową i eksploatacją stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. Świadczenie usług telefonii bezprzewodowej: usług głosowych, transmisji danych i dostępu do sieci Internet dla rynku prywatnego i biznesowego. Rozwój, zarządzanie i marketing produktów w Siedzibie Głównej".

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (PDF, 2 MB) to obiektywny dowód zaangażowania w ochronę środowiska. Otrzymanie certyfikatu ISO 14001 było dla T-Mobile Polska szczególnym wydarzeniem, bowiem stała się ona pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, który uzyskał takie potwierdzenie kontroli wpływu swojej działalności na środowisko. Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że budowa i eksploatacja sieci T-Mobile są w pełni kontrolowane na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania oraz że minimalizowny jest ich wpływ na otoczenie.

Dzięki stałemu doskonaleniu T-Mobile Polska spełnia najwyższe światowe standardy w budowie i eksploatacji sieci cyfrowej telefonii komórkowej z zachowaniem najwyższej dbałości o środowisko naturalne. T-Mobile Polska podjęła zobowiązania do minimalizowania wpływu oddziaływania na środowisko powodowanego instalowaniem i eksploatacją sieci cyfrowej telefonii komórkowej T-Mobile i Heyah. Jako główne aspekty środowiskowe wybrane zostały: źródła emisji fal elektromagnetycznych, zużycie energii elektrycznej oraz gospodarka odpadami. 

Jednym z efektów otrzymania certyfikatu ISO 14001 i prowadzenia polityki proekologicznej było przyznanie T-Mobile Polska przez Ministra Środowiska oraz Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nagrody Panteon Polskiej Ekologii, którą T-Mobile Polska otrzymała w 2001 roku podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. T-Mobile Polska stara się uwzględniać zagadnienia środowiskowe już na etapie podejmowania decyzji planistyczno-strategicznych, by w przyszłości można było łatwo pogodzić zadania ekonomiczne i technologiczne z ochroną środowiska. Nowoczesne i efektywne zarządzanie systemem środowiskowym przynosi nam szereg korzyści oraz stwarza szansę dostosowania polskiego systemu oceny zgodności do wymagań europejskich. Jest to także swego rodzaju przepustka do nowoczesnej, wspólnej Europy.

W swojej działalności kierujemy się przekonaniem, że w dobie nowego wieku trzeba chronić przyrodę poprzez świadome korzystanie z jej zasobów wykorzystując do tego bardzo skuteczny obecnie element Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

Od 3 marca 2015 T-Mobile Polska dołączył do parasolowego systemu certyfikacji ISO 14001 Grupy Deutsche Telekom. Pozwala to na zwiększenie przejrzystości w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach Grupy DT.

Polityka Środowiskowa T-Mobile Polska S.A.

 1. T-Mobile Polska S.A. działając w zgodzie ze strategią „Odpowiedzialni Wobec Środowiska” inwestuje w „Zielone innowacje”. Dotyczą one zarządzania infrastrukturą sieciową i informatyczną i jej wpływem na otoczenie, zarządzania flotą samochodową firmy oraz procesów administracyjnych realizowanych w siedzibie głównej.
 2. Zobowiązuje się do minimalizowania wpływu na środowisko powodowanym świadczeniem usług telefonii bezprzewodowej: usług głosowych, transmisji danych i dostępu do sieci Internet dla rynku prywatnego i biznesowego. Rozwój, zarządzanie i marketing produktów. Projektowanie, budową i eksploatacją stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. Aby zrealizować te zobowiązania T-Mobile Polska S.A. deklaruje utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 poprzez:
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Optymalizację radiowej sieci dostępowej z jednoczesnym zmniejszaniem wpływu na środowisko.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej radiowej sieci dostępowej.
  • Racjonalną gospodarkę odpadami z naciskiem na przedłużenie cyklu życia sprzętu telekomunikacyjno-infrastrukturalnego stacji bazowych.
  • Monitorowanie publikacji naukowych badających wpływ niejonizującego pola elektromagnetycznego na środowisko wspólnie z Deutsche Telekom AG.
 3. T-Mobile Polska S.A. będzie dokładnie spełniać, a gdzie jest to możliwe z nadmiarem, wymagania dotyczące ochrony środowiska, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Niniejsza polityka środowiskowa jest publicznie dostępna i będzie poddawana przeglądom zgodnie z aktualnymi projektami środowiskowymi.

 

Zarząd

T-Mobile Polska S.A. jako wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce w trosce o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, kontrahentów i klientów ustanowiła Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązując się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu bhp,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gwarancją realizacji polityki jest:

 • konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • spełnienie ergonomicznych wymagań dla stanowisk pracy,
 • prowadzenie systematycznych szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę w dziedzinie bhp,
 • korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została uzgodniona i skonsultowana z pracownikami i ich przedstawicielami, jest znana i publicznie udostępniona.

Potwierdzeniem tej polityki jest otrzymanie przez T-Mobile Polska S.A. Certyfikatu OHSAS 18001 (JPG, 2MB)

Polski English
T-Mobile Polska