W zgodzie ze standardami

System zarządzania w T‑Mobile Polska jest wspomagany przez zapisy norm ISO 9001 i ISO 27001 (cała firma), ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji).

Obecnie T‑Mobile Polska, operator sieci T‑Mobile, posiada certyfikaty zgodności: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.

System Zarządzania Jakością - informacje o ISO 9001 w T‑Mobile Polska

T‑Mobile Polska, które rozpoczęło działalność we wrześniu 1996 roku, zainicjowało wdrażanie systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w roku 1998. Pierwszym obszarem objętym tym systemem była obsługa Klienta, w którym to zakresie T‑Mobile Polska otrzymało certyfikat ISO 9001 już w grudniu 1998 roku.Od grudnia 2002 certyfikacja obejmuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie.

Od 2 marca 2018 r. T‑Mobile Polska może poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2015(PDF, 689 KB).

Zakres aktualnego certyfikatu brzmi:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej”.

T‑Mobile Polska działając na rynku telekomunikacyjnym postrzega satysfakcję Klienta jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych i kładzie szczególny nacisk na jakość obsługi oraz oferowanych usług.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - informacje o ISO 27001 w T-Mobile Polska

Informacja jest jednym z najcenniejszych dóbr każdej firmy dlatego też, w celu ochrony tych zasobów poszukuje się kompleksowych rozwiązań definiowanych przez międzynarodowe standardy, obejmujących wszystkie aktywa firmy, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe. W T‑Mobile Polska zaimplementowano standard bezpieczeństwa, opisany normą ISO 27001:2005. Od czerwca 2014 w T‑Mobile Polska funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), kolejny raz poświadczony w 2017 roku certyfikatem UKAS zgodności SZBI (PNG, 225 KB) TMPL z normą ISO 27001:2013, obejmującym wszystkie procesy w przedsiębiorstwie ważnym do 02 marca 2020 roku.

Zakres certyfikatu nadanego w marcu 2017 r. brzmi:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarzadzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej, wszystko w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wyd. 6 z dnia 13.12.2016.

System Zarządzania Środowiskowego - informacje o ISO 14001 w T‑Mobile Polska

T‑Mobile Polska posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, w zakresie „Nadzór nad budową i eksploatacją stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. Świadczenie usług telefonii bezprzewodowej: usług głosowych, transmisji danych i dostępu do sieci Internet dla rynku prywatnego i biznesowego. Rozwój, zarządzanie i marketing produktów w Siedzibie Głównej".

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (PDF, 2 MB) to obiektywny dowód zaangażowania w ochronę środowiska. Otrzymanie certyfikatu ISO 14001 było dla T‑Mobile Polska szczególnym wydarzeniem, bowiem stała się ona pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, który uzyskał takie potwierdzenie kontroli wpływu swojej działalności na środowisko. Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że budowa i eksploatacja sieci T‑Mobile są w pełni kontrolowane na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania oraz że minimalizowny jest ich wpływ na otoczenie.

Dzięki stałemu doskonaleniu T‑Mobile Polska spełnia najwyższe światowe standardy w budowie i eksploatacji sieci cyfrowej telefonii komórkowej z zachowaniem najwyższej dbałości o środowisko naturalne. T‑Mobile Polska podjęła zobowiązania do minimalizowania wpływu oddziaływania na środowisko powodowanego instalowaniem i eksploatacją sieci cyfrowej telefonii komórkowej T‑Mobile i Heyah. Jako główne aspekty środowiskowe wybrane zostały: źródła emisji fal elektromagnetycznych, zużycie energii elektrycznej oraz gospodarka odpadami. 

Jednym z efektów otrzymania certyfikatu ISO 14001 i prowadzenia polityki proekologicznej było przyznanie T‑Mobile Polska przez Ministra Środowiska oraz Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nagrody Panteon Polskiej Ekologii, którą T‑Mobile Polska otrzymała w 2001 roku podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. T‑Mobile Polska stara się uwzględniać zagadnienia środowiskowe już na etapie podejmowania decyzji planistyczno-strategicznych, by w przyszłości można było łatwo pogodzić zadania ekonomiczne i technologiczne z ochroną środowiska. Nowoczesne i efektywne zarządzanie systemem środowiskowym przynosi nam szereg korzyści oraz stwarza szansę dostosowania polskiego systemu oceny zgodności do wymagań europejskich. Jest to także swego rodzaju przepustka do nowoczesnej, wspólnej Europy.

W swojej działalności kierujemy się przekonaniem, że w dobie nowego wieku trzeba chronić przyrodę poprzez świadome korzystanie z jej zasobów wykorzystując do tego bardzo skuteczny obecnie element Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

Od 3 marca 2015 T‑Mobile Polska dołączył do parasolowego systemu certyfikacji ISO 14001 Grupy Deutsche Telekom. Pozwala to na zwiększenie przejrzystości w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach Grupy DT.

Polityka Środowiskowa T‑Mobile Polska S.A.

 1. T‑Mobile Polska S.A. działając w zgodzie ze strategią „Odpowiedzialni Wobec Środowiska” inwestuje w „Zielone innowacje”. Dotyczą one zarządzania infrastrukturą sieciową i informatyczną i jej wpływem na otoczenie, zarządzania flotą samochodową firmy oraz procesów administracyjnych realizowanych w siedzibie głównej.
 2. Zobowiązuje się do minimalizowania wpływu na środowisko powodowanym świadczeniem usług telefonii bezprzewodowej: usług głosowych, transmisji danych i dostępu do sieci Internet dla rynku prywatnego i biznesowego. Rozwój, zarządzanie i marketing produktów. Projektowanie, budową i eksploatacją stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. Aby zrealizować te zobowiązania T‑Mobile Polska S.A. deklaruje utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 poprzez:
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Optymalizację radiowej sieci dostępowej z jednoczesnym zmniejszaniem wpływu na środowisko.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej radiowej sieci dostępowej.
  • Racjonalną gospodarkę odpadami z naciskiem na przedłużenie cyklu życia sprzętu telekomunikacyjno-infrastrukturalnego stacji bazowych.
  • Monitorowanie publikacji naukowych badających wpływ niejonizującego pola elektromagnetycznego na środowisko wspólnie z Deutsche Telekom AG.
 3. T‑Mobile Polska S.A. będzie dokładnie spełniać, a gdzie jest to możliwe z nadmiarem, wymagania dotyczące ochrony środowiska, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Niniejsza polityka środowiskowa jest publicznie dostępna i będzie poddawana przeglądom zgodnie z aktualnymi projektami środowiskowymi.

 

Zarząd

T‑Mobile Polska S.A. jako wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce w trosce o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, kontrahentów i klientów ustanowiła Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązując się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu bhp,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gwarancją realizacji polityki jest:

 • konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • spełnienie ergonomicznych wymagań dla stanowisk pracy,
 • prowadzenie systematycznych szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę w dziedzinie bhp,
 • korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została uzgodniona i skonsultowana z pracownikami i ich przedstawicielami, jest znana i publicznie udostępniona.

Potwierdzeniem tej polityki jest otrzymanie przez T‑Mobile Polska S.A. Certyfikatu OHSAS 18001 (JPG, 2MB)

Polski English
T-Mobile Polska