Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T-Mobile Polska

T-Mobile Polska w ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego świadczy podstawową usługę – zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T-Mobile Polska.

Usługa ta zdefiniowana jest jako odcinek połączenia w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska od Punktu Styku Sieci do wywoływanego użytkownika T-Mobile Polska.

Prawidłowa realizacja usługi zakończenia połączenia w sieci przez T-Mobile Polska wiąże się ze spełnieniem podstawowych warunków technicznych związanych z:

 • jakością dostarczanego do sieci T-Mobile Polska ruchu telekomunikacyjnego;
 • realizacją sygnalizacji SS7 w sieci T-Mobile Polska oraz Operatora;
 • rejestracją ruchu telekomunikacyjnego na Punkcie Styku Sieci;
 • zasadami wymiany ruchu telekomunikacyjnego.

Jednocześnie w celu zachowania optymalnej wielkości zasobów sieciowych T-Mobile Polska wykorzystywanych do wymiany ruchu telekomunikacyjnego, Operator będzie zobowiązany do przedkładania prognoz ruchu telekomunikacyjnego, których mechanizm został opisany niżej.

Specyfikacja techniczna dotycząca jakości dostarczonego ruchu

Ruch telekomunikacyjny realizowany w ramach połączenia sieci powinien spełniać następujące parametry jakościowe:

a) współczynnik blokowania dostępu dla połączeń komutowanych do sieci operatorów, przy założeniu spełnienia zasad wymiany ruchu, mierzony w Godzinach Najwyższego Ruchu, dla każdego z Punktów Styków Sieci nie może być większy niż 5%. Przez blokowanie dostępu do sieci operatorów uważa się nie obsłużenie wywołania przez daną sieć według następujących kryteriów:

 • brak odpowiedzi na pakiet sygnalizacji SS7 IAM;
 • żądanie zwolnienia łącza, jeśli to zwolnienie jest związane z kodami klasy 010 (zalecenie ITU-T Q.850).

b) Wartość liczbowa współczynnika blokowania (stosunek wywołań zablokowanych do całkowitej ilości wywołań skierowanych do Punktu Styku Sieci) będzie liczona każdego Dnia Roboczego dla okresu 1 godziny najwyższego ruchu w sieciach operatorów i uśredniona za okres miesiąca.

Współczynnik odpowiedzi liczony według wzoru:

[ilość wywołań zakończonych odpowiedzią (ANM) w miesiącu]

x 100%
[łączna ilość wywołań (IAM) w miesiącu]

Współczynnik będzie monitorowany 7 x 24 h sumarycznie, oddzielnie dla każdego kierunku. Wszelkie znaczne odchyłki i degradacja tego współczynnika będą obustronnie wyjaśniane.

Specyfikacja techniczna dotycząca sygnalizacji SS7

 1. Do obsługi ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy sieciami operatorów wykorzystywany będzie system sygnalizacji SS7 ISUP wersja.
 2. Zmiana systemu sygnalizacji dla obsługi ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy centralami T-Mobile Polska oraz Operatora na system SS7 ISUP wersja 2 może zostać dokonane po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Zasady rejestracji ruchu telekomunikacyjnego

 1. Wzajemne rozliczenia między T-Mobile Polska a Operatorem z tytułu wymiany połączeń telefonicznych będą dokonywane w oparciu o prowadzoną rejestrację połączeń.
 2. Każdy Operator jest zobowiązany do zainstalowania na własny koszt niezbędnych urządzeń rejestrujących ruch telekomunikacyjny, których wskazania będą stanowić podstawę prowadzonych rozliczeń. Rejestracja połączeń w ruchu telekomunikacyjnym będzie prowadzona przez operatorów w sposób ciągły.
 3. Podstawą ustalania opłaty za każde połączenie jest Rzeczywisty Czas Połączenia. Za połączenia niezrealizowane oraz połączenia skierowane do standardowych zapowiedzi słownych nie będą pobierane opłaty.
 4. Rozliczenia za połączeń za ruch telekomunikacyjny będą dokonywane na podstawie Rzeczywistego Czasu Połączeń, wyrażonego w minutach obliczonego w danym okresie rozliczeniowym mając na uwadze, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Zasady wymiany ruchu telekomunikacyjnego

W ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej, wymiana ruchu telekomunikacyjnego odbywać się będzie według następujących zasad:

 • połączenia wewnątrz sieci, inicjowane i kończone w sieci Operatora nie będą realizowane przez sieć stacjonarną T-Mobile Polska;
 • ruch telekomunikacyjny Operatora jest przyjmowany w centrali T-Mobile Polska, która obsługuje dany Punkt Styku Sieci;
 • ruch telekomunikacyjny powinien być kierowany zgodnie z obszarami obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci;
 • w każdym z Obszarów obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci T-Mobile Polska, zdefiniowana jest co najmniej jedna możliwa lokalizacja Punktu Styku Sieci;
 • w przypadku, gdyby sieć jednego z operatorów stała się źródłem przeciążeń drugiej sieci, operator drugiej sieci ma prawo natychmiastowego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń ruchu tak, aby zagwarantować wymaganą jakość obsługi ruchu telekomunikacyjnego dla swoich użytkowników, jak również użytkowników innych operatorów przyłączonych do sieci tego operatora oraz prawidłową pracę urządzeń sieciowych;
 • w przypadku przeciążenia Punktu Styku Sieci, T-Mobile Polska oraz Operator mają prawo kierować ruch telekomunikacyjny przez alternatywne drogi realizacji połączeń. Szczegółowe zasady kierowania ruchu telekomunikacyjnego będą określone w umowie o dostępie telekomunikacyjnym;
 • Operator zobowiązuje się do kierowania ruchu międzysieciowego i rozbudowy wiązek tak, aby nie więcej niż 5% generowanego przez Operatora w ciągu miesiąca Sumarycznego Czasu Połączeń, przechodziło przez sieć innych operatorów i aby był to Ruch Nadmiarowy. Powyższe dotyczy zakańczania połączeń w sieci T-Mobile Polska.

Prognozowanie ruchu telekomunikacyjnego

W celu zachowania optymalnej wielkości zasobów sieciowych T-Mobile Polska wykorzystywanych do wymiany ruchu telekomunikacyjnego, Operator będzie zobowiązany do przedkładania prognoz ruchu telekomunikacyjnego.

Mechanizm prognozowania ruchu telekomunikacyjnego dostarczanego do sieci T-Mobile Polska polega na dostarczaniu przez Operatora, co sześć miesięcy (w styczniu i lipcu każdego roku kalendarzowego), prognozy na kolejne 12 miesięcy o ruchu telekomunikacyjnym przychodzącym do sieci T-Mobile Polska.

Dokumenty do pobrania

Uwaga: wypełnienie formularzy i przesłanie ich kopii/skanów na adres poczty elektronicznej interconnection@t-mobile.pl nie należy uważać za skuteczne złożenie wniosku.

Do skutecznego złożenia wniosku wymagane jest złożenie go w formie pisemnej
wraz z odpowiednimi oryginałami dokumentów w wersji papierowej (lub odpowiednio poświadczonych za zgodność z oryginałem) na adres: T-Mobile Polska,
Biuro Usług i Projektów Hurtowych, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12.

Polski English
T-Mobile Polska