Opłaty funkcjonujące w sieci T-Mobile Polska

TABELA NR. 1 Zakończenie połączenia w sieci T-Mobile Polska
Lp. Usługa [w PLN/min.]
1. Zakończenie połączenia w ruchomej publicznej sieci telefonicznej T-Mobile Polska 0,0252

 

 
Opłata za usługę zakończenia połączenia w sieci T-Mobile Polska, niezróżnicowanej ze względu na porę i rodzaj dnia, została ustalona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18.12.2020 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez określenie jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej.
Opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

TABELA NR. 2 Uruchomienie wiązek międzysieciowych
Lp. Uruchomienie wiązek międzysieciowych [w PLN]
1. Utworzenie wiązki 99
2. Usunięcie wiązki 99
3. Podłączenie lub skasowanie łącza E1 w wiązce 50
4. Utworzenie łącza sygnalizacyjnego 60
5. Usunięcie łącza sygnalizacyjnego 50
6. Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji 7903

 

TABELA NR. 3 Opłaty za Usługę zakańczania SMS w sieci T-Mobile Polska
Lp. Usługa [PLN/SMS]
1. Zakończenie SMS w sieci T-Mobile Polska 0,05

 

 
Należność na rzecz T-Mobile Polska za Usługę zakańczania SMS jest równa iloczynowi liczby dostarczonych do T-Mobile Polska wiadomości tekstowych SMS od Operatora i stawki określonej w tabeli nr 4

 

 
Dodatkowe informacje:
  1. Opłaty podane wyżej nie zawierają podatku VAT.

  2. Wysokości opłaty za czynności/procesy związane z realizacją Punktu Styku Sieci w Trybie Kolokacja oraz Trybie Dzierżawy Łącza Transmisyjnego są ustalane za każdym razem indywidualnie dla każdego przypadku.

  3. Operator wraz z wnioskiem o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego dostarcza kompletne sprawozdania finansowe oraz dokumenty legalizacyjne. Na podstawie tych dokumentów oceniana jest wiarygodność finansowa Operatora i podejmowana jest decyzja o konieczności złożenia zabezpieczeń, ich rodzaju i wysokości.

  4. Celem zabezpieczenia należności T-Mobile Polska wynikających z zawieranych przez T-Mobile Polska umów o dostęp telekomunikacyjny, Operator przed komercyjnym uruchomieniem Punktu Styku Sieci przedstawi zabezpieczenie finansowe, o których mowa powyżej. Wysokości zabezpieczenia wyliczona jest na podstawie prognozowanej wielkości ruchu przez wiązki międzysieciowe E1 oraz cyklów płatniczych i obowiązujących stawek.

  5. W przypadku konieczności używania większej ilości łączy, kwota zabezpieczeń finansowych może zostać zwiększona. Wysokość i forma złożonych przez Operatora zabezpieczeń może ulec zmianie w zależności od wielkości ruchu i terminowości regulowania zobowiązań przez Operatora i jego kondycji finansowej.

  6. W przypadku opóźnień w płatnościach dokonywanych przez Operatora T-Mobile Polska rości sobie prawo do zablokowania ruchu międzysieciowego w sieci T-Mobile Polska. T-Mobile Polska poinformuje o tym fakcie na piśmie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  7. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczne szczegółowe zasady współpracy, rozliczeń, forma oraz wielkość zabezpieczeń zostaną ustalone w trybie negocjacji uwzględniających specyfikę wybranych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz będą sformalizowane poprzez podpisanie umowy o połączeniu sieci.

Polski English
T-Mobile Polska