Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń

Po zawarciu umowy o dostęp telekomunikacyjny, na wniosek Operatora zostanie rozpoczęty proces związany z realizacją Punktu Styku Sieci. Proces realizacji Punktu Styku Sieci składa się z następujących podstawowych etapów:

 1. Rozpatrzenie wniosku o wybudowanie nowego Punktu Styku Sieci – 3 tygodnie;
 2. Dwustronne ustalenia w sprawie nowego Punktu Styku Sieci – 2 tygodnie;
 3. Ustalenia dotyczące umowy dzierżawy powierzchni w lokalizacji bądź łącza podkładowego T‑Mobile Polska – 4 tygodnie;
 4. Budowa transmisji przez T‑Mobile Polska – 5 tygodni;
 5. Podłączenie konfiguracji testowej - 2 tygodnie;
 6. Testy sygnalizacji SS7 lub SIP i testy rejestracji połączeń – 5 tygodni;
 7. Rozbudowa Punktu Styku Sieci do docelowej konfiguracji- 2 tygodnie;
 8. Komercyjne otwarcie Punktu Styku Sieci – 2 tygodnie.

W przypadku gdy nie ma konieczności realizowania jednej z czynności określonych powyżej, proces wybudowania i otwarcia skraca się odpowiednio o czas trwania tej czynności. Jednocześnie T‑Mobile Polska oraz Operator będą dążyć do realizacji transmisji przy wykorzystaniu własnych zasobów. Jednakże, w szczególnych przypadkach, dopuszczają możliwość realizacji transmisji przez stronę trzecią. Okres budowy transmisji może ulec przedłużeniu powyżej 5 tygodni z przyczyn niezależnych od Stron.

Z chwilą uruchomienia komercyjnego Punktu Styku Sieci ruch telekomunikacyjny może być wymieniany.

Punkty Styku Sieci między siecią T‑Mobile Polska a siecią Operatora będą tworzone w oparciu o wiązki na poziomie E1 lub w oparciu o łącze IP.

Minimalna konfiguracja Punktu Styku Sieci to

 • Dla technologii SS7: 2 łącza E1 i 2 kanały C7 (rozumiane jako szczeliny o przepływności 64kbit/s).
 • Dla technologii SIP: 50 jednoczesnych aktywnych sesji (Concurrent Calls)

Przed uruchomieniem komercyjnym Punktu Styku Sieci, T‑Mobile Polska oraz Operator przeprowadzają testy funkcjonalne. Po uzyskaniu pozytywnych wyników testów, wiązki na Punkcie Styku sieci są uruchamiane.

Tryb Kolokacja

Tryb Kolokacja skierowany jest do Operatorów, którzy zamierzają zapewnić całą infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłami komutacyjnymi sieci T‑Mobile Polska oraz sieci Operatora. Przy realizacji Punktu Styku Sieci w oparciu o Kolokację wyróżniamy następujące komponenty połączenia:

 • łącze transmisyjne doprowadzone przez Operatora do przełącznicy ODF T‑Mobile Polska po stronie liniowej;
 • urządzenie telekomunikacyjne zainstalowane w szafie Operatora lub w szafie T‑Mobile Polska;
 • połączenia optyczne i elektryczne wychodzące z urządzeń Operatora zakończone na przełącznicach T‑Mobile Polska.

Specyfikacja techniczne realizacji trybu Kolokacji

Operator buduje Fizyczny Punktu Styku Sieci w trybie Kolokacji w oparciu o warunki techniczne i organizacyjne przedstawione przez T‑Mobile Polska oraz w oparciu o projekt instalacji urządzeń telekomunikacyjnych Operatora zaakceptowany przez T‑Mobile Polska. Koszt dostosowania infrastruktury telekomunikacyjnej T‑Mobile Polska na potrzeby realizacji Fizycznego Punktu Styku Sieci, ponosi Operator wnioskujący o budowę Fizycznego Punktu Styku Sieci. Warunkiem realizacji Fizycznego Punktu Styku Sieci w trybie Kolokacji jest zgłoszenie do realizacji minimum 8 połączeń E1 lub 240 sesji dla technologii SIP.

Operator we własnym zakresie i na własny koszt przygotowuje projekt instalacji, realizuje wszystkie prace związane z wprowadzeniem kabla telekomunikacyjnego do obiektu T‑Mobile Polska, prowadzeniem kabla wewnątrz obiektu oraz zakończeniem kabla telekomunikacyjnego na przełącznicy T‑Mobile Polska. Równocześnie Operator jest odpowiedzialny za wykonanie prac instalacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz za wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniem a przełącznicami T‑Mobile Polska.

T-Mobile Polska zobowiązuje się przedstawić warunki techniczne i organizacyjne przeprowadzenia budowy Fizycznego Punktu Styku Sieci, utrzymywać nadzór nad prowadzonymi pracami oraz dostarczyć miejsce na przełącznicach T‑Mobile Polska, które będą wykorzystywane do realizacji połączenia sieci.

Urządzenia telekomunikacyjne instalowane w ramach trybu Kolokacji mogą być wykorzystywane wyłączenie do wykonywania połączeń z elementami sieciowymi należącymi do T‑Mobile Polska.

T-Mobile Polska dopuszcza realizację trybu Kolokacji w oparciu o wprowadzenie kabla światłowodowego na obiekt T‑Mobile Polska i usługę demultipleksacji (bez konieczności instalacji urządzeń transmisyjnych Operatora).

Ubezpieczenie w trybie Kolokacja

Warunkiem realizacji Fizycznego Punktu Stuku Sieci w trybie Kolokacji jest posiadanie przez Operatora polisy ubezpieczeniowej gwarantującej pokrycie ewentualnych szkód powstałych w związku z pracami wykonywanymi przez Operatora na obiekcie T‑Mobile Polska. W szczególności zakres polisy ubezpieczeniowej powinien obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód, jakie mogą zostać poczynione działaniem urządzeń Operatora w danym obiekcie, jak również pracą pracowników Operatora wobec urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej T‑Mobile Polska oraz innych operatorów posiadających urządzenia w danym obiekcie.

Kolokacja

W ramach budowy Fizycznego Punktu Styku Sieci, T‑Mobile Polska realizuje następujące czynności/procesy:

 • Analiza techniczna - sprawdzenie możliwości technicznych realizacji budowy Fizycznego Punktu Styku Sieci;
 • Nadzór nad pracami Operatora - czynności nadzoru instalacji i koordynacji prac związanych z budową Fizycznego Punktu Styku Sieci;
 • Zakończenie kabli na przełącznicy optycznej T‑Mobile Polska - czynność polegająca na umożliwieniu operatorowi zakończenia kabli optycznych na przełącznicy T‑Mobile Polska;
 • Zakończenie kabli na przełącznicy cyfrowej T‑Mobile Polska - czynność polegająca na umożliwieniu operatorowi zakończenia kabli na przełącznicy T‑Mobile Polska;
 • Przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej T‑Mobile Polska dla celów Kolokacji - usługa obejmuje wszelkie prace związane z przygotowaniem przez T‑Mobile Polska infrastruktury telekomunikacyjnej w celu umieszczenia urządzeń Operatora w danym obiekcie T‑Mobile Polska.

W ramach utrzymania Fizycznego Punktu Styku Sieci, T‑Mobile Polska realizuje następujące usługi (usługi cykliczne):

 • Udostępnianie powierzchni - usługa polega na udostępnianiu powierzchni pod szafę teleinformatyczną Operatora. Wielkość udostępnionej powierzchni pod szafę teleinformatyczną jest ustalana jako powierzchnia rzutu szafy teleinformatycznej wraz z powierzchnią serwisową (dostęp do szafy z przodu i z tyłu jako kwadrat o boku równym szerokości szafy);
 • Energia elektryczna - wykorzystanie energii elektrycznej przez urządzenia Operatora zainstalowane w danym obiekcie liczona według wzoru: Moc znamionowa urządzenia x 24 x 30 x stawka za kWh;
 • Demultipleksacja strumienia STM-1 (niezależnie od ilości rozszytych strumieni 2 Mbit/s) - usługa polega na udostępnieniu demultipleksera T‑Mobile Polska w celu rozszycia strumienia 2 Mbit/s.;
 • Demultipleksacja strumienia Gigabit Ethernet;
 • Udostępnienie pozostałych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej T‑Mobile Polska - usługa polega na udostępnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej T‑Mobile Polska (studnie kablowe, przepusty kablowe itd.) dla celów realizacji Fizycznego Punktu Styku Sieci.

Opłaty za ww. czynności/procesy realizowane przez T‑Mobile Polska w ramach trybu Kolokacji są ustalone za każdym razem indywidualnie dla każdego przypadku.

Tryb Dzierżawa Łącza Transmisyjnego

Dzierżawa Łącza Transmisyjnego skierowana jest do Operatorów, którzy zamierzają zrealizować połączenie z siecią T‑Mobile Polska w oparciu o łącza transmisyjne zainstalowane i dzierżawione od T‑Mobile Polska.

T-Mobile Polska wyróżnia dwa typy dzierżawy łączy transmisyjnych:

 • Dzierżawa Łącza Transmisyjnego na poziomie STM-1 z demulitpleksacją - udostępnienie Operatorowi łącza transmisyjnego o przepływności STM-1, zdemultipleksowanego po stronie centrali T‑Mobile Polska do poziomu E1;
 • Dzierżawa Łącza Transmisyjnego na poziomie Gigabit Ethernet
 • Dzierżawa Łącza Transmisyjnego na poziomie E1 - udostępnienie Operatorowi łącza transmisyjnego o przepływności E1.

Warunkiem realizacji Fizycznego Punktu Styku Sieci w trybie Dzierżawy Łącza Transmisyjnego przez T‑Mobile Polska jest każdorazowo pozytywne zweryfikowanie możliwości technicznych T‑Mobile Polska oraz poniesienia kosztów związanych z rozpoczęciem świadczenia usługi Dzierżawy Łącza Transmisyjnego (tzw. Opłata instalacyjna).

W przypadku Dzierżawy Łączy na poziomie E1 lub Gigabit Ethernet, Fizyczny Punkt Styku Sieci jest realizowany na przełącznicy cyfrowej DDF i jest zgodny ze standardem w przypadku E1:ITU-T G.703, dla Gigabit Ethernet IEEE 802.3z lub nowszy, dla 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae lub nowszy. W przypadku Dzierżawy Łączy na poziomie STM-1 Fizyczny Punkt Styku Sieci jest realizowany optycznie na przełącznicy ODF lub w studni kablowej. Interfejs Fizycznego Punktu Styku Sieci w technologii SDH powinien być zgodny ze standardem G.957.

Opłaty za czynności/procesy realizowane przez T‑Mobile Polska w ramach trybu Dzierżawa Łącza Transmisyjnego są ustalone za każdym razem indywidualnie dla każdego przypadku.

Testy związane z uruchomieniem Punktu Styku Sieci

Przed uruchomieniem komercyjnym Punktu Styku Sieci, T‑Mobile Polska oraz Operator przeprowadzają testy funkcjonalne zgodne z zaleceniami ITU-T oraz testy bilingowe. Pozytywny wynik testów pozwala na rozbudowę Punktu Styku Sieci do docelowej konfiguracji.

Przeprowadzane testy mają na celu wykazanie:

 • zgodności parametrów technicznych oraz protokołów komunikacyjnych i synchronizacyjnych;
 • prawidłowości realizacji wszystkich rodzajów połączeń międzysieciowych przewidzianych do realizacji w czasie trwania testów (wymagane dwustronne uzgodnienia);
 • poprawności i zgodności rejestracji połączeń w ruchu międzysieciowym w zakresie uzgodnionych usług.

Usługi uruchomieniowe i eksploatacji wiązek międzysieciowych

Po uruchomieniu łącza transmisyjnego realizowane są operacje na poziomie komutacyjnym, od realizacji, których uwarunkowane jest uruchomienie Punktu Styku Sieci. Następuje podłączenie konfiguracji testowej, umożliwiającej wykonanie testów sygnalizacji SS7 i testy rejestracji połączeń. Ostatecznie po uzyskaniu pozytywnych wyników testów, Punkt Styku Sieci zostaje rozbudowany do docelowej konfiguracji.

W ramach eksploatacji Punktu Styku Sieci ilość łączy rozmównych i sygnalizacyjnych może być zwiększana lub zmniejszana w zależności od potrzeb.

W ramach uruchomienia wiązek międzysieciowych zdefiniowane są następujące usługi:

 • Utworzenie wiązki - usługa polega na utworzeniu wiązki łączy z centrali T‑Mobile Polska do centrali Operatora w Punkcie Styku Sieci;
 • Usunięcie wiązki - usługa polega na usunięciu wiązki łączy z centrali T‑Mobile Polska do centrali Operatora w Punkcie Styku Sieci;
 • Podłączenie lub skasowanie łącza E1 w wiązce - usługa polega na podłączeniu lub skasowaniu łącza E1 w istniejącej wiązce łączy w Punkcie Styku Sieci.
 • Utworzenie łącza sygnalizacyjnego - usługa polega na uruchomieniu z Sygnalizacyjnego Punktu Styku należącego do T‑Mobile Polska łącza sygnalizacyjnego do STP lub centrali Operatora.
 • Usunięcie łącza sygnalizacyjnego - usługa polega na usunięciu z Sygnalizacyjnego Punktu Styku należącego do T‑Mobile Polska łącza sygnalizacyjnego do STP lub centrali Operatora;
 • Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji - działania zmierzające do uruchomienia połączenia sieci, w tym powtórne pomiary (o ile są wymagane) wykonywane celem przekazania Punktu Styku Sieci do eksploatacji.
 • Utworzenie VLAN – usługa polegająca na utworzeniu z Sygnalizacyjnego Interkonektu należącego do TMPL łącza sygnalizacyjnego do STP lub Centrali TMPL
 • Usunięcie VLAN – usługa polegająca na usunięciu z Sygnalizacyjnego Interkonektu należącego do TMPL łącza sygnalizacyjnego do STP lub Centrali TMPL
 • Rozbudowa lub redukcja ilości sesji w wiązce SIP - usługa polega na rozbudowie lub redukcji ilości sesji w istniejącej wiązce SIP w Punkcie Styku Sieci.
Polski English
T-Mobile Polska