T-Mobile Polska oraz Operator zobowiązani są do utrzymywania prawidłowego działania Punktu Styku Sieci i bezzwłocznego usunięcia Awarii i Usterek leżących w jego właściwości, po ich wykryciu lub otrzymaniu stosownego zawiadomienia o Awarii i Usterce od drugiego operatora.

Awarie i Usterki na Punkcie Styku Sieci

W przypadkach wystąpienia usterek wywołujących obniżenie parametrów jakościowych poniżej wartości granicznych lub wystąpienia Awarii, Operator, który zaobserwował Usterkę lub Awarię, w trybie natychmiastowym powiadomi drugiego Operatora telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, który zostanie uzgodnionych między T-Mobile Polska a Operatorem w umowie o dostępie telekomunikacyjnym.

Wymiarowanie Punktu Styku Sieci

  1. W przypadku, gdy przez okres 1 (jednego) miesiąca wykorzystanie łączy na danym PSS nie przekroczy 30%, Strony podejmą działania zmierzające do zmniejszenia liczby łączy na tym PSS lub jego zamknięcia.
  2. W przypadku, gdy przez okres 5 kolejnych dni roboczych średnie wykorzystanie łączy na PSS przekroczy 80%, Strony niezwłocznie przystąpią do rozszerzenia liczby łączy w tym PSS.
  3. Wykorzystanie łączy w PSS liczone będzie jako średnia maksymalnych dziennych wartości ruchu w GNR z 5 (pięć) ostatnich dni roboczych podzielona przez dostępny ruch na łączach wyliczony z odwrotnej formuły Erlang B, przy prawdopodobieństwie blokady 0,5%. Liczba łączy wykorzystywana w wyliczeniach będzie mierzona na koniec okresu pomiarowego.
Polski English
T-Mobile Polska