Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci T‑Mobile Polska

T-Mobile Polska w ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego świadczy podstawową usługę - zakończenia połączenia w sieci T‑Mobile Polska.

Usługa ta zdefiniowana jest, jako odcinek połączenia w ruchomej publicznej sieci telefonicznej T‑Mobile Polska od Punktu Styku Sieci do wywoływanego użytkownika T‑Mobile Polska. Prawidłowa realizacja usługi zakończenia połączenia w sieci T‑Mobile Polska wiąże się ze spełnieniem podstawowych warunków technicznych związanych z:

 • jakością dostarczanego do sieci T‑Mobile Polska ruchu telekomunikacyjnego;
 • realizacją sygnalizacji SS7 lub SIP w sieci T‑Mobile Polska oraz Operatora;
 • rejestracją ruchu telekomunikacyjnego na Punkcie Styku Sieci;
 • zasadami wymiany ruchu telekomunikacyjnego.

Specyfikacja techniczna dotycząca jakości dostarczonego ruchu.

Ruch telekomunikacyjny realizowany w ramach połączenia sieci powinien spełniać następujące parametry jakościowe:

a) współczynnik blokowania dostępu dla połączeń komutowanych do sieci operatorów, przy założeniu spełnienia zasad wymiany ruchu, mierzony w Godzinach Najwyższego Ruchu, dla każdego z Punktów Styków Sieci nie może być większy niż 5%. Przez blokowanie dostępu do sieci operatorów uważa się nie obsłużenie wywołania przez daną sieć według następujących kryteriów:

 • brak odpowiedzi na pakiet sygnalizacji SS7 IAM lub SIP INVITE;
 • żądanie zwolnienia łącza, jeśli to zwolnienie jest związane z kodami klasy 010 (zalecenie ITU-T Q.850).

b) Wartość liczbowa współczynnika blokowania (stosunek wywołań zablokowanych do całkowitej ilości wywołań skierowanych do Punktu Styku Sieci) będzie liczona każdego Dnia Roboczego dla okresu 1 godziny najwyższego ruchu w sieciach operatorów i uśredniona za okres miesiąca.

Współczynnik odpowiedzi liczony według wzoru:

[ilość wywołań zakończonych odpowiedzią (ANM dla SS7 lub OK na wiadomość INVITE w SIP) w miesiącu] x 100%

[łączna ilość wywołań (IAM lub INVITE) w miesiącu]

Współczynnik będzie monitorowany 7 x 24 h sumarycznie, oddzielnie dla każdego kierunku. Wszelkie znaczne odchyłki i degradacja tego współczynnika będą obustronnie wyjaśniane.

Specyfikacja techniczna dotycząca sygnalizacji SS7

 1. Do obsługi ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy sieciami operatorów wykorzystywany będzie system sygnalizacji SS7 ISUP wersja 1.
 2. Zmiana systemu sygnalizacji dla obsługi ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy centralami T‑Mobile Polska oraz Operatora na system SS7 ISUP wersja 2 może zostać dokonane po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Zasady rejestracji ruchu telekomunikacyjnego

 1. Wzajemne rozliczenia między T‑Mobile Polska a Operatorem z tytułu wymiany połączeń telefonicznych będą dokonywane w oparciu o prowadzoną rejestrację połączeń.
 2. Każdy Operator jest zobowiązany do zainstalowania na własny koszt niezbędnych urządzeń rejestrujących ruch telekomunikacyjny, których wskazania będą stanowić podstawę prowadzonych rozliczeń. Rejestracja połączeń w ruchu telekomunikacyjnym będzie prowadzona przez operatorów w sposób ciągły.
 3. Podstawą ustalania opłaty za każde połączenie jest Rzeczywisty Czas Połączenia. Za połączenia niezrealizowane oraz połączenia skierowane do standardowych zapowiedzi słownych nie będą pobierane opłaty.
 4. Rozliczenia za ruch telekomunikacyjny będą dokonywane na podstawie Rzeczywistego Czasu Połączeń, wyrażonego w minutach obliczonego w danym okresie rozliczeniowym mając na uwadze, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. W przypadku rozliczenia ruchu SMS, podstawą rozliczeń jest liczba wiadomości tekstowych SMS zakańczanych w sieci T‑Mobile Polska - wysłanych z centrum SMSC Operatora Sieci Ruchomej i dostarczonych przez Punkt Styku Sieci do użytkowników końcowych Sieci T‑Mobile Polska.
 6. Dla celów weryfikacji Operator Sieci Ruchomej i T-Mobile Polska, będą rejestrować co najmniej:
  • czas i datę nadania wiadomości SMS;
  • numer nadawcy;
  • numer odbiorcy;
  • numer SMSC, z którego została przekazana wiadomość SMS.
 7. Wiadomość SMS uważa się za dostarczoną do Sieci T‑Mobile Polska gdy SMSC T‑Mobile Polska przekaże do SMSC Operatora potwierdzenie przyjęcia przez SMSC.

Zasady wymiany ruchu telekomunikacyjnego

W ramach prowadzonej współpracy międzyoperatorskiej, wymiana ruchu telekomunikacyjnego odbywać się będzie według następujących zasad:

 • połączenia wewnątrz sieci, inicjowane i kończone w sieci Operatora nie będą realizowane przez sieć T‑Mobile Polska;
 • w przypadku, gdyby sieć jednego z operatorów stała się źródłem przeciążeń drugiej sieci, operator drugiej sieci ma prawo natychmiastowego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń ruchu tak, aby zagwarantować wymaganą jakość obsługi ruchu telekomunikacyjnego dla swoich użytkowników, jak również użytkowników innych operatorów przyłączonych do sieci tego operatora oraz prawidłową pracę urządzeń sieciowych;
 • w przypadku przeciążenia Punktu Styku Sieci T‑Mobile Polska, Operator ma prawo kierować ruch telekomunikacyjny przez alternatywne drogi realizacji połączeń. Szczegółowe zasady kierowania ruchu telekomunikacyjnego będą określone w umowie o dostępie telekomunikacyjnym;
 • Operator zobowiązuje się do kierowania ruchu telekomunikacyjny i rozbudowy wiązek tak, aby nie więcej niż 5% generowanego przez Operatora w ciągu miesiąca Sumarycznego Czasu Połączeń, przechodziło przez sieć innych operatorów i aby był to Ruch Nadmiarowy. Powyższe dotyczy zakańczania połączeń w sieci T‑Mobile Polska;
 • Operator zobowiązuję się, że nie będzie kierować do sieci T‑Mobile Polska, poprzez Punkt Styku Sieci ruchu SMS przychodzącego od abonentów (nie dotyczy to abonentów sieci Stron będących w roamingu międzynarodowym) korzystających z sieci innych operatorów;
 • Operator zobowiązują się, że nie będzie kierować ruchu SMS do abonentów T‑Mobile Polska w inny sposób, niż poprzez bezpośredni Punktu Styku Sieci.

Prognozowanie ruchu telekomunikacyjnego

W celu zachowania optymalnej wielkości zasobów sieciowych T‑Mobile Polska wykorzystywanych do wymiany ruchu telekomunikacyjnego, Operator będzie zobowiązany do przedkładania prognoz ruchu telekomunikacyjnego.

Mechanizm prognozowania ruchu telekomunikacyjnego dostarczanego do sieci T‑Mobile Polska polega na dostarczaniu przez Operatora, co sześć miesięcy (w styczniu i lipcu każdego roku kalendarzowego), prognozy na kolejne 12 miesięcy o ruchu telekomunikacyjnym przychodzącym do Sieci T‑Mobile Polska.

Informacje techniczne dotyczące współpracy przy zakańczaniu SMS w sieci T‑Mobile Polska

Usługa zakończenia SMS w sieci T‑Mobile Polska polega na dostarczeniu wiadomości SMS zainicjowanych w sieci Operatora Sieci Ruchomej lub przez użytkownika końcowego Operatora Sieci Ruchomej znajdującego się w roamingu aktywnym w innej sieci, do użytkowników końcowych Sieci T‑Mobile Polska.

Przez dostarczenie wiadomości SMS do użytkownika końcowego sieci T‑Mobile Polska należy rozumieć przesłanie przez sieć T‑Mobile Polska wiadomości SMS zainicjowanej w sieci Operatora Sieci Ruchomej lub przez użytkownika końcowego Operatora Sieci Ruchomej znajdującego się w roamingu aktywnym w innej sieci, otrzymanej z centrum SMS sieci Operatora Sieci Ruchomej, do:

 • Użytkownika końcowego sieci T‑Mobile Polska znajdującego się w sieci T‑Mobile Polska.
 • Użytkownika końcowego sieci T‑Mobile Polska znajdującego się w roamingu aktywnym w innej sieci w przypadku, gdy za dostarczenie SMS do tego użytkownika odpowiada sieć T‑Mobile Polska, tj. gdy do dostarczenia tej wiadomości stosowana jest funkcjonalność SMS Home Routing.
 • Użytkownika końcowego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z wykorzystaniem infrastruktury radiowej Sieci T‑Mobile Polska, w przypadku, gdy za dostarczenie wiadomości SMS do tego użytkownika odpowiada Sieć T‑Mobile Polska, tj. gdy do dostarczenia tej wiadomości SMS przedsiębiorca ten nie stosuje funkcjonalności SMS Home Routing.

W ramach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w celu świadczenia usługi zakańczania SMS, Operator oraz T‑Mobile Polska zobowiązują się do zachowania niżej wymienionych zasad związanych z korzystaniem z sieci:

 • T-Mobile Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości tekstowych SMS zakańczanych w sieci T‑Mobile Polska. Dotyczy to również posługiwania się identyfikatorami alfanumerycznymi;
 • ruch telekomunikacyjny pomiędzy siecią Operatora i siecią T‑Mobile Polska związany z zakańczaniem SMS jest mierzony przez T‑Mobile Polska i Operatora;
 • T-Mobile Polska i Operator będą współpracować w sprawach związanych z numerami SMSC i zapewnieniem kompatybilności swoich sieci w tym zakresie;
 • Usługa przesyłania SMS realizowana jest zgodnie ze standardami: 3GPP TS 23.040 i 3GPP TS 29.002 i innymi, wskazanymi w tych standardach;
 • do międzyoperatorskiego przesyłania SMS w tym do realizacji usługi zakańczania SMS stosowany jest protokół SCCP;
 • wymiana ruchu sygnalizacyjnego służącego do realizacji usługi zakańczania SMS odbywa się przez wiązki łączy sygnalizacyjnych dedykowane do obsługi ruchu SCCP, zakończone we wskazanych poniżej Punktach Styku Sieci:
  • 62-052 Komorniki, ul. Stanisława Nowaka 9
  • 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 66;
 • wymagane jest zestawienie wiązek łączy sygnalizacyjnych przynajmniej do 2 wyszczególnionych powyżej Punktach Styku Sieci zlokalizowanych w różnych miejscach;
 • zasady wymiarowania i rozszerzania wiązek łączy dla ruchu związanego z usługą zakańczania SMS są analogicznie jak dla wiązek SS7 w Punktach Styku Sieci;
 • przez wiązki łączy w Punktach Styku Sieci, poprzez które będzie odbywała się wymiana ruchu sygnalizacyjnego może być przesyłany wyłącznie ruch związany z usługą zakańczania SMS oraz inny ruch SCCP, na który T‑Mobile Polska wyraziła zgodę. T‑Mobile Polska ma prawo zablokować ruch, który nie jest związany z usługą zakańczania SMS, na który nie wyraziła zgody.

 

Dokumenty do pobrania

 

Uwaga: wypełnienie formularzy i przesłanie ich kopii/skanów na adres poczty elektronicznej Wholesale.Voice@t-mobile.pl nie należy uważać za skuteczne złożenie wniosku.

Do skutecznego złożenia wniosku wymagane jest złożenie go w formie pisemnej
wraz z odpowiednimi oryginałami dokumentów w wersji papierowej (lub odpowiednio poświadczonych za zgodność z oryginałem) na adres: T‑Mobile Polska,
Biuro Usług i Projektów Hurtowych, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12.

Nie możesz odczytać pliku - kliknij tutaj i ściągnij bezpłatny program Adobe Reader.

Polski English
T-Mobile Polska