Strategia podatkowa za rok 2021

Informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zawiera informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. („rok podatkowy 2021”), z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności przez T‑Mobile Polska S.A.

1. Wstęp

 
T-Mobile Polska S.A. (dalej: „T-Mobile”, „Spółka”) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, który świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla użytkowników indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz użytkowników instytucjonalnych. Spółka należy do globalnego koncernu telekomunikacyjnego – Grupy Deutsche Telekom (DT), która jest jednym z globalnych liderów na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. T‑Mobile przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etycznego postępowania osób wchodzących w skład kadry zarządzającej oraz pracowników/współpracowników Spółki.
 

2. Realizacja strategii podatkowej za 2021 r.

 
T‑Mobile w 2021 r. zrealizowała poniższe cele składające się na strategię podatkową:
 • terminowo składała deklaracje podatkowe i informacje oraz dokonywała płatności należnych podatków dochowując należytej staranności w zakresie prawidłowości danych, w przypadku zaś wykrycia błędów składała stosowne korekty deklaracji i regulowała ewentualne zaległości wraz z odsetkami;
 • na bieżąco identyfikowała ryzyka podatkowe, operacyjne, systemowe mogące wpłynąć na obowiązki podatkowe;
 • dążyła do zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego poprzez stosowanie określonych mechanizmów działania oraz narzędzi dostosowanych do rodzaju i skali podejmowanych działań biznesowych;
 • zapewniała właściwy przepływ informacji w ramach funkcjonujących procesów zmierzający do szybkiej identyfikacji obowiązków podatkowych;
 • zapewniała wewnętrzne kontrole biznesowe, księgowe oraz podatkowe zmierzające do prawidłowego raportowania podatkowego;
 • zapewniała przejrzystą strukturę organizacyjną umożliwiającą przypisanie zadań wpływających na realizację obowiązków podatkowych;
 • zapewniała odpowiedni poziom wiedzy wśród pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację obowiązków podatkowych.

3. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 
W ramach T‑Mobile funkcjonuje procedura, na której opiera się realizowana przez Spółkę strategia podatkowa regulująca sposób organizacji i prowadzenia spraw podatkowych na poziomie całej Spółki.

Stosowanie powyższej procedury zapewnia odpowiedni podział zadań w ramach struktury organizacyjnej T‑Mobile oraz prawidłowy przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki, które zaangażowane są w realizację funkcji podatkowej. Procedura ta referuje w swojej treści do innych procedur regulujących w sposób szczegółowy poszczególne zagadnienia / obszary Spółki, w tym procedury dotyczącej zawierania umów, weryfikacji kontrahentów biznesowych.

W Spółce wypracowane są mechanizmy postępowania oraz stosowane są narzędzia (w tym odpowiednie narzędzia informatyczne), które zapewniają korzystanie z wiarygodnych danych będących podstawą wyliczenia należnych podatków oraz zapewniają dochowanie terminów raportowania podatkowego.

Odpowiedzialność za zapewnienie poprawności rozliczeń w zakresie poszczególnych podatków przypisana jest do konkretnych osób, mających odpowiednie kwalifikacje w obszarze podatkowym, wsparcie systemowe i kierujących się regułą „czterech oczu”.
W ramach funkcjonujących procesów, T‑Mobile w 2021 r. raportowała do organów podatkowych wywiązując się z terminów ustawowych oraz w terminie płacąc należne zobowiązania z poniższych tytułów:
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (w zakresie obowiązków płatnika)
 • Podatek od towarów i usług
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki lokalne
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od przychodów z budynków
 • Podatek od sprzedaży detalicznej.

4. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 
W 2021 r. nie została zawarta przez T‑Mobile z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowa o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej.
 

5. Informacja odnośnie realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o przekazanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 
W 2021 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

6. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 
W 2021 r. T‑Mobile zrealizowała transakcje z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o PDOP”), których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego T‑Mobile, które dotyczyły zakupu i sprzedaży waluty zagranicznej
 

7. Planowane lub podjęte działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP)

 
W 2021 r. Spółka połączyła się ze spółką zależną Tele Haus Polska Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku spółki zależnej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Restrukturyzacja ta była podyktowana względami gospodarczymi i była ekonomicznie uzasadniona.
 

8. Informacja w zakresie złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

 
W 2021 r. T‑Mobile nie składała wniosków o wydanie:
 • interpretacji indywidulanej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej (WIS), o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • wiążącej informacji akcyzowej (WIA), o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

9. Informacja w zakresie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej).