Systemy zarządzania

W zgodzie ze standardami

Satysfakcja Klientów, bezpieczeństwo informacji, troska o środowisko oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia to nasze najważniejsze cele. W ich spełnianiu pomaga funkcjonowanie w zgodzie z wymaganiami uznanych, międzynarodowych norm. 

Certyfikaty zgodności

Posiadamy certyfikaty zgodności Systemów Zarządzania: Jakością, Bezpieczeństwem Informacji, Ciągłością Działania, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymogami odpowiednich standardów ISO wydane przez renomowane jednostki certyfikujące.

Zakres certyfikacji

Certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmują wszystkie procesy i lokalizacje, w tym sklepy własne i centra przetwarzania danych. To nas wyróżnia! Zakres certyfikacji pozostałych Systemów obejmuje kluczowe procesy i lokalizacje.

W stronę klienta

System Zarządzania Jakością - ISO 9001

T‑Mobile Polska rozpoczęło działalność we wrześniu 1996 roku, zainicjowało wdrażanie systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w roku 1998. Pierwszym obszarem była obsługa Klienta, w której otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001 już w grudniu 1998 roku. Od grudnia 2002 r. certyfikacja obejmuje wszystkie procesy w firmie.

 

Od 2 marca 2018 r. T‑Mobile Polska może poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2015.
Aktualny zakres certyfikacji to: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych. Nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej”.

Polityka jakości

T‑Mobile Polska jest częścią Grupy Deutsche Telekom, największego operatora telekomunikacyjnego w Europie. Dzięki temu może korzystać z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych na innych rynkach.

T‑Mobile Polska działając na rynku telekomunikacyjnym postrzega satysfakcję Klienta jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych i kładzie szczególny nacisk na jakość obsługi Klienta, jego satysfakcję oraz postrzeganie marki. Takie podejście znalazło odzwierciedlenie w strategii firmy, której podstawą jest skupienie się na pierwszej linii kontaktu z Klientem.

T‑Mobile Polska deklaruje prowadzenie rzetelnego procesu sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz sprostanie wymaganiom Klientów poprzez kompleksową obsługę o najwyższym poziomie jakości. 

Zarząd T‑Mobile Polska ustanowił Politykę jakości, która jest podstawą dalszego rozwoju Systemu Zarządzania Jakością w całej Spółce. Zarząd deklaruje, że System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10 jest stale doskonalony i efektywnie wykorzystywany, a jego założenia są znane i realizowane w praktyce. Niniejsza Polityka Jakości stanowi zobowiązanie wobec Klientów, jest uaktualniana i zakomunikowana wśród wszystkich pracowników.

Wychodząc naprzeciw wszystkim kontrahentom, T‑Mobile Polska wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, a założenia Polityki Jakości realizuje w oparciu o poniższe cele:

Doskonalenie i rozwój wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością

Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez monitorowanie procesów

Przystosowanie nowych i obecnych produktów do rosnących wymagań rynkowych i technologicznych

Tworzenie partnerskich relacji ze wszystkimi kontrahentami, w tym z dostawcami

Dokładną analizę wymagań Klienta i monitorowanie jego zadowolenia

Ochronę danych powierzanych przez Klientów jako nieodzowny element świadczenia usług

Stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu

Działalność zgodną z przepisami prawa

W trosce o bezpieczeństwo informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - informacje o ISO 27001 w T-Mobile

Informacja jest jednym z najcenniejszych dóbr każdej firmy, dlatego w celu jej ochrony poszukuje się kompleksowych rozwiązań obejmujących wszystkie aktywa firmy, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe i definiowanych przez międzynarodowe standardy. 

 

Od czerwca 2014 r. w T-Mobile Polska funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, kolejny raz poświadczony w 2023 roku certyfikatem zgodności ISO 27001:2017, obejmującym wszystkie procesy w organizacji tj. świadczenie usług telekomunikacyjnych, prowadzenie centrów przetwarzania danych, nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej oraz rozwój i zarzadzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej.

Niezawodność usług

System Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301

Wdrożyliśmy System Zarządzania Ciągłością Działania i uzyskaliśmy certyfikat zgodności z wymaganiami ISO 22301:2019 - najnowszym wydaniem normy z zakresu bezpieczeństwa i odporności systemów zarządzania ciągłością działania. Zakres certyfikacji jest szeroki i obejmuje świadczenie usług komunikacji elektronicznej, usług teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwa oraz utrzymanie i rozwój centrów przetwarzania danych.
Efektywny System Zarządzania Ciągłością Działania to pewność, że prawidłowo identyfikujemy ryzyko i zagrożenia oraz efektywnie zarządzamy potencjalnymi incydentami. Pozyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem konsekwencji w doskonaleniu procesów i procedur. Certyfikat, podobnie jak w przypadku ISO 9001 i ISO 27001, przyznany został przez niezależną, renomowaną jednostkę DNV.

W przyjaźni ze środowiskiem

System Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001

Jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymaliśmy Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001, w zakresie „Sprzedaż, obsługa, eksploatacja oraz rozwój w obszarze telekomunikacji”. To obiektywny dowód zaangażowania w ochronę środowiska.

Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że budowa i eksploatacja sieci T‑Mobile są w pełni kontrolowane na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania oraz że minimalizowany jest ich wpływ na otoczenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy - ISO 45001

W trosce o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, kontrahentów i Klientów ustanowiliśmy Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której zobowiązania podane są poniżej.

 

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została uzgodniona i skonsultowana z pracownikami i ich przedstawicielami, jest znana i publicznie dostępna.


Potwierdzeniem realizacji założeń tej polityki jest otrzymanie przez T‑Mobile Polska S.A. Certyfikatu ISO 45001.

Zobowiązania polityki BHP i gwarancja jej realizacji

T‑Mobile Polska ustanawiając Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązało się do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu bhp,
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
  • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co daje nam gwarancję realizacji tej polityki? Oto kilka filarów:

Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP

Spełnienie ergonomicznych wymagań dla stanowisk pracy

Prowadzenie systematycznych szkoleń podnosząc świadomość i wiedzę w zakresie BHP

Korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji

Przeciwdziałanie korupcji

System antykorupcyjny - ISO 37001

Dostawcy i Partnerzy T‑Mobile zwracają uwagę na wybór odpowiedzialnych społecznie partnerów. Składamy wiele oświadczeń dotyczących respektowania zasad uczciwego biznesu (tzw. „Supplier Code of Conduct”).


W T‑Mobile obowiązują najwyższe standardy dotyczące przeciwdziałania korupcji, co zostało potwierdzone implementacją zasad międzynarodowej normy 37001:2016 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.

 

To oznacza, że jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyliśmy system przeciwdziałania korupcji w zgodzie z restrykcyjną międzynarodową normą, gwarantując naszym partnerom uczciwe podejście do biznesu.