Opłaty funkcjonujące w sieci T‑Mobile Polska

Tabela 1.Opłata za usługę zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T‑Mobile Polska [w PLN za min]
Lp.Usługa[w PLN/min.]
1. W obszarze obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci TMPL/F* 0,05
2. Poza Obszarami obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci TMPL/F* 0,06

 

 
*obszary obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci TMPL/F

 

TABELA NR. 2 Opłata za usługę zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T‑Mobile Polska
Lp.Opłaty za usługę zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej TMPL/G[w PLN/min]
1. Zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej TMPL/G 0,0273

 

TABELA NR. 3 Uruchomienie wiązek międzysieciowych
Lp.Uruchomienie wiązek międzysieciowych[w PLN]
1. Utworzenie wiązki 99
2. Usunięcie wiązki 99
3. Podłączenie lub skasowanie łącza E1 w wiązce 50
4. Utworzenie łącza sygnalizacyjnego 60
5. Usunięcie łącza sygnalizacyjnego 50
6. Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji 7903

 

TABELA NR. 4 Eksploatacja wiązek międzysieciowych
Lp.Eksploatacja wiązek międzysieciowych [miesięcznie][w PLN]
1. Abonament za dostęp do sieci T‑Mobile Polska (port E1) 679
2. Abonament za dostęp za kanał sygnalizacyjny 64kb/s doprowadzony do centrali T‑Mobile Polska 198

 

 
Dodatkowe informacje:
  1. Opłaty podane wyżej nie zawierają podatku VAT.
  2. Wysokości opłaty za czynności/procesy związane z realizacją Punktu Styku Sieci w Trybie Kolokacja oraz Trybie Dzierżawy Łącza Transmisyjnego są ustalane za każdym razem indywidualnie dla każdego przypadku.

  3. Operator wraz z wnioskiem o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego dostarcza kompletne sprawozdania finansowe oraz dokumenty legalizacyjne. Na podstawie tych dokumentów oceniana jest wiarygodność finansowa Operatora i podejmowana jest decyzja o konieczności złożenia zabezpieczeń, ich rodzaju i wysokości.

  4. Celem zabezpieczenia należności T‑Mobile Polska wynikających z zawieranych przez T‑Mobile Polska umów o dostęp telekomunikacyjny, Operator przed komercyjnym uruchomieniem Punktu Styku Sieci przedstawi zabezpieczenie finansowe, o których mowa powyżej. Wysokości zabezpieczenia wyliczona jest na podstawie prognozowanej wielkości ruchu przez wiązki międzysieciowe E1 oraz cyklów płatniczych i obowiązujących stawek.

  5. W przypadku konieczności używania większej ilości łączy, kwota zabezpieczeń finansowych może zostać zwiększona. Wysokość i forma złożonych przez Operatora zabezpieczeń może ulec zmianie w zależności od wielkości ruchu i terminowości regulowania zobowiązań przez Operatora i jego kondycji finansowej.

  6. W przypadku opóźnień w płatnościach dokonywanych przez Operatora T‑Mobile Polska rości sobie prawo do zablokowania ruchu międzysieciowego w sieci T‑Mobile Polska. T‑Mobile Polska poinformuje o tym fakcie na piśmie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  7. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczne szczegółowe zasady współpracy, rozliczeń, forma oraz wielkość zabezpieczeń zostaną ustalone w trybie negocjacji uwzględniających specyfikę wybranych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz będą sformalizowane poprzez podpisanie umowy o połączeniu sieci.

Polski English
T-Mobile Polska