Etyczne zasady współpracy

Etyka współpracy w T-Mobile

Informujemy, iż w T-Mobile Polska obowiązuje Code of Conduct. Ma on zastosowanie również wobec relacji z Dostawcami. Poniżej prezentujemy wybrane punkty odnoszące się do tego obszaru.


Dane osobowe

Pracownikom T-Mobile Polska nie wolno ujawniać dostawcom danych osobowych innych pracowników, klientów bądź kontrahentów naszej Firmy.

Informacje o klientach T-Mobile Polska oraz dane osobowe pracowników T-Mobile Polska, kontrahentów i agentów są objęte ochroną danych osobowych. Takie informacje nie mogą być ujawnione bez specjalnego zezwolenia osobom spoza T-Mobile Polska włączając przyjaciół, rodzinę, krewnych, znajomych prywatnych lub firmowych, klientów, dostawców i inne osoby. (1)
 
 

Udziały finansowe

Jedną z zasad Code of Conduct jest zakaz nawiązywania przez naszych pracowników kontaktów biznesowych i umów z ramienia T-Mobile Polska, w których stroną byliby członkowie ich rodzin.

Pracownik nie może zgłaszać rekomendacji ani podejmować decyzji o nawiązaniu przez T-Mobile Polska współpracy z firmą, w której Pracownik, bliski członek jego rodziny lub osoba z innych powodów mu bliska, posiada udziały finansowe lub też jest związana umową handlową lub umową o pracę.

Pracownik, bliscy członkowie jego rodziny lub osoby z innych powodów mu bliskie nie mogą posiadać bez wiedzy T-Mobile Polska udziałów finansowych w przedsiębiorstwach dostawców T-Mobile Polska, klientów lub firm konkurencyjnych. (1.2)

 

 

Konflit interesów

Pracownicy T-Mobile Polska mają stały obowiązek informowania Firmy o wszelkich konfliktach interesu, jakie mogą wystąpić pomiędzy ich zatrudnieniem w T-Mobile Polska a ewentualnym powiązaniem z Dostawcą.

Ujawnienie potencjalnych konfliktów interesu przed podjęciem zobowiązania w imieniu T-Mobile Polska co do nawiązania stosunków handlowych lub zatrudnienia jest kluczem do zachowania całkowitej zgodności z niniejszymi zasadami Code of Conduct. (1.3)

 

 

Kontakty z dostawcami

Nasi pracownicy są zobowiązani do traktowania dostawców zgodnie z zasadami uczciwości oraz w sposób nie ograniczający wolnej konkurencji. Obowiązuje ich rygorystyczny zakaz oferowania bądź przyjmowania jakichkolwiek korzyści materialnych od Dostawców.

[...] Firma, jej pracownicy i przedstawiciele będą traktować klientów, partnerów biznesowych oraz dostawców uczciwie, nie stosując praktyk działających wbrew zasadom konkurencji i ograniczających gospodarkę wolnorynkową. [...]

Niedopuszczalne jest dokonywanie wypłat lub przekazywanie bądź przyjmowanie innych korzyści materialnych w jakiejkolwiek formie, pośrednio lub bezpośrednio, w celu zdobycia lub utrzymania biznesu, lub uzyskania korzystnych dla T-Mobile Polska decyzji. (1.4)

 

 

Prezenty

Informujemy Kontrahentów i Dostawców T-Mobile Polska o zasadach dotyczących wręczania i przyjmowania upominków i gadżetów reklamowych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem zakupów dla T-Mobile Polska nie mogą bez uprzedniej zgody przełożonego przyjmować prezentów o wartości brutto przekraczającej 200 PLN od dostawców związanych umowami z T-Mobile Polska lub oferentów przewidzianych do wzięcia udziału w przetargu.

Oficjalne gadżety reklamowe T-Mobile Polska muszą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w stosownych do niego ilościach. (1.5)

 

 

Zaproszenia, imprezy

Zaproszenia na przyjęcia, imprezy i wyjazdy traktowane są w T-Mobile Polska jako korzyści wynikające z zajmowanego przez pracownika stanowiska i jako takie nie mogą być przyjmowane bez wiedzy i akceptacji przełożonego.


[...] Nie należy wystosowywać ani przyjmować zaproszeń, które obarczają strony zobowiązaniem wzajemności lub podejmowania korzystnych decyzji. [...]

W przypadku otrzymania oferty bezpłatnego wyjazdu fundowanego pracownikowi T-Mobile Polska przez klientów, dostawców czy oferentów wymagana jest uprzednia pisemna zgoda przełożonego. (1.6)

 

 

Delegowanie uprawnień

Prosimy Kontrahentów T-Mobile Polska o upewnienie się przed zawarciem kontraktu czy osoba reprezentująca T-Mobile Polska ma do tego stosowne uprawnienia.

[...] Pracownikom nie wolno podpisywać dokumentów w imieniu Firmy lub wiązać Firmy umowami chyba, że zostali do tego upoważnieni. [...] (1.7)

 

 

Relacje w środowisku pracy

T-Mobile Polska dba o wysokie standardy etyczne w środowisku pracy, wymagając aby:

[...] Traktować z szacunkiem każdego pracownika, współpracownika oraz przedstawicieli klientów, dostawców i kontrahentów, okazując im uwagę i grzeczność oraz dbałość o godność osobistą.

[...] Jednakowo traktować wszystkich pracowników, współpracowników, klientów, dostawców i kontrahentów. (1.8)

 

 

Klauzula anty-korupcyjna

Dodatkowo w każdej z Umów zawieranych z T-Mobile Polska znajduje się Klauzula Anty-korupcyjna, której treść prezentujemy poniżej:

  1. Strony zgodnie postanawiają, że pracownikom każdej ze Stron nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą umową.

  2. Strony zgodnie postanawiają, iż udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej przez pracowników każdej ze Stron w celu wpłynięcia na treść, zawarcie i wykonanie niniejszej umowy ze szkodą dla danej Strony stanowi naruszenie postanowień pkt. 1.

  3. W wypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego paragrafu, Strony podejmą niezwłocznie działania w celu usunięcia niekorzystnych skutków działań danej Strony, a w przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od momentu ujawnienia działania określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz żądania pokrycia strat związanych z jej wypowiedzeniem.