Opłaty funkcjonujące w sieci T‑Mobile Polska

Tabela 1. Opłata za usługę zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej T‑Mobile Polska [w PLN za min]
Lp. Usługa [w PLN/min.]
1. Zakończenie połączenia w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej T‑Mobile Polska 0,0033

 

 
Opłata za usługę zakończenia połączenia w sieci T‑Mobile Polska, niezróżnicowanej ze względu na porę i rodzaj dnia, została ustalona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18.12.2020 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez określenie jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej.
Opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
TABELA NR. 2  Uruchomienie wiązek międzysieciowych
Lp. Uruchomienie wiązek międzysieciowych [w PLN]
1. Utworzenie wiązki 99
2. Usunięcie wiązki 99
3. Podłączenie lub skasowanie łącza E1 w wiązce 50
4. Utworzenie łącza sygnalizacyjnego 60
5. Utworzenie VLAN 100
6. Usunięcie VLAN 100
7. Rozbudowa lub redukcja ilości sesji w wiązce SIP 50
8. Usunięcie łącza sygnalizacyjnego 50
9. Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji 7903

 

Zabezpieczenia:

Celem zabezpieczenia Operator przedstawi gwarancję bankową bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie TMPL. Wysokości gwarancji zostanie określona zgodnie z poniższym wzorem:

Z = 2 x A x B x C

Gdzie:
A – średni maksymalny wolumen minut przypadający na jedną szczelinę/sesję tj. 12400
B – ilość zestawionych sesji/szczelin sumarycznie we wszystkich PSS
C – stawka za minutę zakończenia połączenia w sieci T‑Mobile Polska, uwzględniająca odpowiednio stawkę dla ruchu spoza UE, odpowiednio powiększona o podatek VAT

 

Dodatkowe informacje:
  1. Opłaty podane wyżej nie zawierają podatku VAT.

  2. Wysokości opłaty za czynności/procesy związane z realizacją Punktu Styku Sieci w Trybie Kolokacja oraz Trybie Dzierżawy Łącza Transmisyjnego są ustalane za każdym razem indywidualnie dla każdego przypadku.

  3. Operator wraz z wnioskiem o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego dostarcza kompletne sprawozdania finansowe oraz dokumenty legalizacyjne. Na podstawie tych dokumentów oceniana jest wiarygodność finansowa Operatora i podejmowana jest decyzja o konieczności złożenia zabezpieczeń, ich rodzaju i wysokości.

  4. Celem zabezpieczenia należności T‑Mobile Polska wynikających z zawieranych przez T‑Mobile Polska umów o dostęp telekomunikacyjny, Operator przed komercyjnym uruchomieniem Punktu Styku Sieci przedstawi zabezpieczenie finansowe, o których mowa powyżej. Wysokości zabezpieczenia wyliczona jest na podstawie prognozowanej wielkości ruchu przez wiązki międzysieciowe E1 oraz cyklów płatniczych i obowiązujących stawek.

  5. W przypadku konieczności używania większej ilości łączy, kwota zabezpieczeń finansowych może zostać zwiększona. Wysokość i forma złożonych przez Operatora zabezpieczeń może ulec zmianie w zależności od wielkości ruchu i terminowości regulowania zobowiązań przez Operatora i jego kondycji finansowej.

  6. W przypadku opóźnień w płatnościach dokonywanych przez Operatora T‑Mobile Polska rości sobie prawo do zablokowania ruchu międzysieciowego w sieci T‑Mobile Polska. T‑Mobile Polska poinformuje o tym fakcie na piśmie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  7. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczne szczegółowe zasady współpracy, rozliczeń, forma oraz wielkość zabezpieczeń zostaną ustalone w trybie negocjacji uwzględniających specyfikę wybranych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz będą sformalizowane poprzez podpisanie umowy o połączeniu sieci.

Polski English
T-Mobile Polska